Asud lehel: Skip Navigation LinksAvaleht > Õppetöö > HEV õppekorraldus

Haridusliku erivajadusega õppekorralduse põhimõtted

1.       Õpiabirühma võetakse vastu ajutiste õpiraskustega ja väljakujunemata õpioskustega ning logopeediliste probleemidega põhikooli õpilane, kes vaatamata klassi- ja aineõpetajate abile ja nõustamisele ei suuda täita põhikooli riikliku õppekava nõudeid või kes vajab õpioskuste ja –harjumuste kujundamiseks toetavat õppekorraldust.

2.       Õpilane võetakse vastu õpiabirühma vastu individuaalse arengu jälgimise kaardi alusel erivajadustega  õpilaste õppe koordineerija ettepanekul ja kooli direktori otsusel.

3.       Kooli direktori otsusega mittenõustumisel on õpilasel või piiratud teovõimega õpilase vanemal õigus otsus vaidlustada kümne tööpäeva jooksul arvates päevast, mil ta sai teada nimetatud otsusest, saates kooli direktorile sellekohase kirjaliku teate. Teate saatmisel õpilast õpiabirühma vastu ei võeta.

4.       Õpiabirühma tunnid toimuvad kas pärast tunde või vastava ainetunni ajal.

5.       Õpilasele koostatakse õpiabitundideks individuaalne õppekava lähtudes vastava klassi klassi-või aineõpetaja töökavast.

6.       Õpiabitundides viiakse läbi järgmisi tegevusi:

         6.1. korrigeeritakse kõnepuudeid ja arendatakse suulist ja kirjalikku kõnet lähtuvalt kõnepuude mehhanismist või olemusest;

         6.2. arendatakse kognitiivseid oskusi;

         6.3. kujundatakse ja arendatakse eripedagoogiliste võtete abil õpioskusi ja õpivilumusi.

7.   Õpiabirühma võib moodustada erinevate klasside õpilastest.

Aadress: Sõpruse pst 187, 13415 Tallinn - Tel: (+372) 652 0581, (+372) 652 0298 - Email: ttg@ttg.edu.ee