8. klassi loovtööd

PÕHIMÕTE

Loovtöö on juhendatud õppeprotsess, mille käigus õpilane rakendab iseseisva töö oskusi ja omandatud teadmisi, arendab loovust ja kinnitab ning täiendab koolis omandatut.

Loovtöö liigid võivad olla uurimus, projekt, kunstitöö või muu taoline töö. Loovtööd võib teha õpilane nii individuaalselt kui ka rühmas.

Kunsti- ja projektitöö puhul koostab õpilane ka kirjaliku osa, mis vormistatakse vastavalt kooli poolt kehtestatud nõuetele.

Loovtöö võib lugeda sooritatuks, kui õpilane on osalenud ja saavutanud märkimisväärse koha üleriigilisel või rahvusvahelisel aineolümpiaadil, õpilasuurimistööde konkursil.

LOOVTÖÖ STRUKTUUR

 • Tiitelleht

Siia märgitakse kool, töö pealkiri ja liik, autori nimi, juhendaja nimi, töö valmimiskoht ja aastsarv.

 • Sisukord

Koosneb peatükkide, alajaotuste jne pealkirjadest ning leheküljenumbritest.

 • Sissejuhatus

Siin piiritletakse  teema, uuritavad probleemid, esitatakse hüpotees, antakse ülevaade analüüsitavast materjalist, sõnastatakse töö eesmärk ja ülesehituse põhimõtted.

 • Töö põhiosa (peatükid ja alapeatükid)

Uurimuse puhul tuuakse eraldi välja meetod ja selle kirjeldus, esitatakse tulemused ja arutelu.

 • Kokkuvõte

Annab hinnangu, kas tõstatatud probleem leidis lahenduse ja millised on tulemused.

 • Kasutatud kirjanduse loetelu

Esitatakse ainult töös kasutatud materjalid.

 • Lisad

Siin esitatakse tööd täiendav või illustratiivne materjal. Siia võib paigutada ka tabelid, joonised, skeemid, diagrammid, koopiad jms.

Kirjalik loovtöö sisaldab ka õpilase enesehinnangut eesmärkide ja tegevuskava täitmise kohta.

Uurimistöö koostamise ja viitamise kohta loe 8.klassi eesti keele õpikust M.Ehala ja A.Kiin, Noor keelekasutaja II. Tallinn: Künnimees, 2002,lk.98-104

VORMISTAMINE ARVUTIL

 • A4 formaadis valgetel lehtedel, köidetud kiirköitjas.
 • Vasemal 4 cm, paremal 2 cm, ülaveeris 4 cm ja alaveeris 3 cm laiune.
 • Uurimistöö struktuuri iga osa algab uuelt leheküljelt kolmanda rea kõrguseltähe kõrgus 12, reavahe 1,5.
 • Pealkirjad on paksemas kirjas.
 • Tiitelleht vormistada vastavalt näidisele.
 • Leheküljenumbreid loetakse alates tiitellehest, millele aga numbrit ei märgita. Number märgitakse teise lehekülje alumise veerise keskele.

LOOVTÖÖ ESITLEMINE

Loovtöö esitlemisele pääseb õpilane, kui ta on kokkulepitud ajaks esitanud juhendajale ja hindamiskomisjonile oma uurimis- või praktilise töö koos kirjaliku osaga.

 • Loovtöö esitlus võib toimuda nii koolis kui ka kokkuleppel hindamiskomisjoniga väljaspool kooli.
 • Estlus võib toimuda teatud teema või ainenädala raames.
 • Loovtööd esitab õpilane suulise ettekandena PowerPoint- esitlusena.

LOOVTÖÖDE HINDAMINE

Tähtaegadest kinnipidamine õpilase poolt – hindab juhendaja.
Töö vormistamine – hindab ainekomisjon.
Töö sisu ja selle vastavus teemale – hindab ainekomisjon.
Esitlus – hindab ainekomisjon.