Distantsõppe uudised

Lisame siia kronoloogilises järjekorras uudised ja uuendused, mis DISTANTSÕPET puudutavad.


06.05.2020

 

 


06.05.2020

RIIGIEKSAMID

Riigieksamid:

 •     eesti keel ( kirjalik) –  29.mai 2020
 •     matemaatika (kirjalik) – 5. juuni 2020
 •     inglise keel (riigieksamit  2020.a. kevadel ei toimu)

Võõrkeele riigieksami sooritamine rahvusvaheliselt tunnustatud eksamina:

eksamil saavad osaleda õpilased, kes olid teavitanud 25. jaanuariks oma soovist sooritada riigieksamit asendav rahvusvaheliselt tunnustatud võõrkeeleeksam  2019/2020. õppeaastal. C1 Advanced eksamil saavad osaleda isikud, kes õppisid sel ajal gümnaasiumi lõpuklassis või kutsekeskhariduse tasemel lõpukursusel.

 • Inglise keel:

Cambridge Assessment English C1 Advanced SA Innove poolt korraldatud eksam on 12.-22. juuni (kirjalik eksam 20. juuni 2020). Täpsem info rahvusvaheliste eksamite kohta on leitav:
https://www.innove.ee/eksamid-ja-testid/rahvusvahelised-voorkeeleeksamid/ 

 • Vene keel:

vene keele rahvusvahelised eksamid juunis ei toimu. SA Innove saadab  täiendava teabe eksami aegade kohta registreerunud õpilastele.

 • Riigieksamite sooritamine on vabatahtlik:

Riigieksamite sooritamine ei ole sel kevadel gümnaasiumi lõpetamise tingimus, st riigieksamite sooritamine on vabatahtlik.   Riigieksamid tuleb teha juhul, kui õpilasel on plaanis edasi õppida erialal, kus kõrgkool nõuab sisseastumisel riigieksamite tulemusi.
Kui õpilane ei soovi 2020. a ühte või mitut riigieksamit sooritada, siis on tal võimalik saata oma riigieksami tühistamise soov  aadressile: innove@innove.ee hiljemalt 11.maiks 2020. E-kirjas palume õpilasel märkida oma täisnimi, isikukood ja eksamiaine(d), millest ta soovib loobuda.
Kui õpilane soovib riigieksamit sooritada, siis pole vaja midagi teha, sest tema andmed on juba Eksamite Infosüsteemis olemas. SA Innove edastab õpilasele eksami toimumise aja ja koha e-posti teel hiljemalt 7 päeva enne eksami toimumist.

 • Riigieksamite tulemused:
Riigieksamitulemused on teada hiljemalt 30.juunil 2020.a , õpilastele väljastatakse elektroonilised riigieksamitunnistused hiljemalt 1.juulil 2020.a.
 • Lisaeksamid:
2020. aasta kevadel läbi viidavate riigieksamite  lisaeksamid korraldatakse 2020/2021. õppeaasta esimesel poolel.
Lisaeksamil osalemiseks tuleb õpilasel registreerida ennast eksamile EIS-s  https://esi.ekk.edu.ee/eis  perioodil 6. juuni- 17.juuli 2020.

 

18.04.2020

Esmaspäeval algab kevadine koolivaheaeg. See on eriline vaheaeg, sest elame eriolukorra tingimustes. Igaüks meist saab aidata kaasa sellele, et viiruse levik väheneks ning saaksime võimalikult ruttu naasta tavapärasesse rütmi. Loodame, et suvevaheaega saavad õpilased nautida juba nii nagu varem.

Koolivaheaeg on mõeldud selleks, et saaksime võtta aja maha, puhata, vaadata tagasi ning seada uusi plaane. Puhata on vaja, et oleksime reipad ja terved. Ainult nii jaksavad õpilased uuesti õppimisele keskenduda.

Distantsilt õppimine on olnud uus kõigile ning nõudnud meilt kõigilt erilist pingutust. Oleme ääretult tänulikud kõigile haridustöötajatele, õpilastele ja peredele senise pingutuse eest!

Head õpilased ja noored, oluline on puhata nii, et see ei ohustaks teisi. Olete seni saanud hästi hakkama distantsi hoidmisega, olete näidanud eeskuju ümbritsevaid inimesi mitteohustava käitumisega. Suur aitäh teile! Igaühest meist sõltub see, kui ruttu saame naasta tavaellu.

Selleks, et vaheaeg oleks võimalikult sisukas ning võimaldaks mitmekülgset puhkamist oleme koos noorteportaaliga Teeviit koondanud põnevaid tegevusi vaheaja ohutuks sisustamiseks. Heida pilk peale ja jaga ka enda tegemisi! Terve järgmise nädala saab jälgida Delfi vahendusel põnevat programmi, mis toob koju kätte huvitavad inimesed, vahvad tegemised ning inspireerivad algatused. Jälgi Delfit siin. Programm tuleb ka vene keeles!
Loome üheskoos võimalused, et meil oleks #sisukasvaheaeg.

Lugupidamisega,
Kristi Vinter-Nemvalts
Haridus- ja Teadusministeeriumi üldhariduse-, keele- ja noortepoliitika asekantsler


Korraldus distantsõppe kohta

Muudetud 07.04.2020

1. Iseseisva õppe eesmärk on toetada õpilase iseseisvat mõtlemist ja tegutsemist, et arendada nii lapse loovust kui ka tahet vastutada. Iseseisva õppe tulemusena peaks vähenema lapsepoolne lapsevanemate ja ka õpetajate õppetöösse kaasamise maht nii distantsõppe ajal kui ka kooliruumides õppele naastes.
► Korraldusega seotud 2–4-nädalasel üleminekuperioodil vajab laps kindlasti nii aineõpetaja, klassijuhataja kui ka lapsevanema tuge.
► Kindlasti vajame üleminekuperioodil tuge ka täiskasvanutena ja selle toe võtmesõnad on kooli juhtkonna hinnangul avatus, koostöö ja austav kriitika. Juhtkond teeb koostöös ainejuhtidega ja vajadusel korralduses muudatusi maksimaalselt 1 kord nädalas pärast juhtkonna koosolekut.
► 13.04.2020 korraldame koolikogukonnas laste, lapsevanemate ja õpetajate lühiküsitluse, millega hindame iseseisvale õppele ülemineku toimimist ja mittetoimimist.

2. Iseseisvat õpet soodustavate tegevuste üleminekuperiood on 2 nädalat alates 06.04.2020 kuni 20.04.2020 (kevadise koolivaheaja algus)
► Vajadusel pikendame korraldusega seotud üleminekuperioodi ja otsuse teeme selle kohta hiljemalt kevadise koolivaheaja lõpuks (24.04.2020).
► Üleminekuperioodil on mõistetavad eksimused korraldusega seoses ja oodatud koolikogukonna tagasiside töökorralduse muutmiseks.
► Üleminekuperioodi 1. päev 06.04.2020 on õpilastele ja lapsevanematele õppetööst vaba. Aineõpetajatele ja klassijuhatajatele
koostöös õpijuhiste ja ainepasside koostamiseks.

3. Ainepassid
► Õpetaja dubleerib ainepassi ühekordselt e-koolis koduse ülesande alla (viitab sellele tunnikirjelduses), et õpilased ja vanemad saaksid sellega tutvuda ja teaksid, millest õpetaja hindamisel lähtub.
► NB! Ainepassis märgib õpetaja ära võimalused, kuidas toimub õpilase ja õpetaja vaheline suhtlus (küsimused/arvamused).
► Õpetaja lisab ainepassi e-kooli hiljemalt 09.04.2020.
► Ainepassi lähevad need hinded, mis peavad olema kõigil õpilastel trimestri/kursuse hinde saamiseks.
► Õpetaja kirjeldab keskkonda, mida ta õppetöös kasutab, sh on lisatud selle keskkonna kasutamise juhend.

4. Hindamisest
► Hinne MA tähendab mitte esitatud või poolikult esitatud tunnitööd, A tähendab esitatud tunnitööd ja numbriline koondhinne kujuneb esitatud ja esitamata tunnitööde põhjal.
► Kui õpetaja kasutab sümboleid A ja MA, siis õpetaja on kohustatud nende alusel välja panema tunnitööde numbrilise koondhinde lähtuvalt ainespetsiifikast, mis on lahti kirjutatud ainepassis.
NB! Hüüumärk tähendab kohustusliku töö mitte esitamist.
► 3. trimestri ja viimase kursuse hinne tuleb panna numbriline. 12. klasside viimane sissekande kuupäev e-päevikusse on 09.06.2020 ja 9. klassidel 27.05.2020.

5. Tunnikirjeldus
► Õppeaine ülesannete andmine ja tähtajad on ainespetsiifilised ning kooliastmeti erinevad. Tähtaegsete arvestuslike e-tööde tegemiseks peavad õpetajad aega andma vähemalt paar päeva.
► Tunnikirjelduse ülespaneku tähtaeg on hiljemalt eelmine päev kell 17. Võimalusel paneb õpetaja tunnikirjeldused üles terve nädala ulatuses. Esmaspäevaste tunnikirjelduste ülespaneku tähtaeg on hiljemalt reedel kell 17.00
► Koduülesanne ongi tunnikirjeldus. Tunnikirjelduse kopeerib õpetaja e-koolis ka kodutöö alla.

6. Kontakttunnid/konsultatsioon
► Kontakttunni tegemine toimub vastavalt õpilas(t)e vajadus(t)ele ja ainespetsiifiliselt. Tagasiside andmine õpilastele toimub pärast hindelist tööd vastavalt vajadusele ja ainespetsiifiliselt.
► Kui õpilasel ei ole arvutit või kodune arvuti on “vananenud”, siis õpetaja palub õpilasel või tema lapsevanemal pöörduda kooli poole arvuti taotlemiseks.

7. Laupäev ja pühapäev ei ole õppepäevad. Sama kehtib koolivaheaja kohta
► Nädalavahetusel õppimine ei ole õpilaste kohustus, kuid võib olla võimalus, kui perekond on eriolukorra vajadustest lähtuvalt vanemate ja õpilas(t)e koolitöö teisiti reguleerinud.

8. Digikeskkondade kasutamine
► Üksikasjalikud juhendid digikeskkondade kasutamiseks leiab TTG õpetajate ajaveebist, vajadusel saab abi kooli haridustehnoloogilt.
► Kool korraldab distantsõppekeskondade toimimise, sobivuse ja õpetajate koolitusvajaduse selgitamiseks lühiküsitluse perioodil 07.04.-09.04.2020 ja vajadusel pikendab vastamise tähtaega.

9. Kui aineõpetajal on mõne õpilasega probleeme või ta ei saa teda kätte, siis ta teavitab sellest klassijuhatajat, kes selgitab välja, miks õpilane ei ole näiteks ülesandeid saatnud.
► Klassijuhataja pöördub juhtkonna poole, kui õpilast ei saa kätte.

10. Õppemaht peab oluliselt vähenema võrreldes tavaõppemahuga.
► õppemahtu on võimalik suurendada vaid kooskõlas ainepassidega ja koostöös õppijate ning lastevanemate tagasisidega.


 

Seoses eriolukorraga lükatakse edasi gümnaasiumide lõpueksamite toimumise periood

Anname teada, et seoses eriolukorraga lükatakse edasi gümnaasiumide lõpueksamite toimumise periood.

Kuni eriolukorra lõpuni ei toimu ka keeletasemete eksamid, testid ja tasemetööd.

 • Eksamite edasilükkamise peamine põhjus on eriolukorrast tulenev vajadus vältida avalikke kogunemisi ja piirata lähikontaktide arvu.
 • Uued eksamiajad sõltuvad eriolukorra kestusest, uute kuupäevade selgumisel anname sellest viivitamatult teada.
 • Uute eksamiaegade määramisel lähtutakse sellest, et õpilastel ja õpetajatel oleks piisavalt aega eksamitele häälestumiseks –need toimuvad mitte varem kui kaks nädalat pärast tavapärase õppekorralduse taastamist.
 • Juhul, kui eriolukorra kestust pikendatakse ning see ulatub suvevaheaja alguseni, peab ministeerium otstarbekaks, et koolid lõpetatakse jooksvate hinnete alusel.
 • Gümnaasiumi, kutseõppeasutusse ja kõrgkooli vastuvõtmise tingimused määrab iga haridusasutus ise.

Distantsõpe haridusastustes jätkub esialgu veel vähemalt kaks nädalat, kuid tõenäoliselt pikendatakse seda veelkord kuni aprilli lõpuni.
Koolivaheaeg toimub tavapärasel ajal ehk 20.-26. aprillini.

Samuti juhime tähelepanu sellele, et kõige värskem info ning vastused korduma kippuvate küsimustele on kättesaadavad HTMi veebis
* eesti keeles (https://www.hm.ee/et/koroonaviiruse-leviku-tokestamine-info-haridusasutustele)
* vene keeles (https://www.hm.ee/ru/predotvrashchenie-rasprostraneniya-koronavirusnoy-infekcii-informaciya-dlya-uchebnyh-zavedeniy)
* inglise keeles (https://www.hm.ee/en/spread-covid-19-recommendations-educational-institutions)

Ministeerium on valmis vastama täiendavatele küsimustele telefonidel 56 900 340 või 56 900 353 ning e-posti teel info@hm.ee
Juhiseid ja soovitusi eriolukorras käitumiseks saab infotelefonilt 1247.

Olge terved!
Haridus- ja Teadusministeerium