Eesmärgid

ÕPPE – KASVATUSTÖÖ ÜLDEESMÄRGID

2019/2020 õppeaastaks

Tallinna Tehnikagümnaasium on reaalkallakuga kool, kus õpetatakse/kasvatatakse kodanikke, kes on tulevasele tehnilisele intelligentsile vajalike teadmiste ja ellusuhtumisega.

TTG seisab eesti rahvuse ja kultuuri säilimise ja arengu eest, toetab Eestis elavate vähemusrahvuste kultuurist identiteeti, Eestis elavate rahvaste vastastikust mõistmist ja koostööd ning arvestab Eesti suundumust integreeruda Euroopas.

TTG aitab kaasa õpilaste kasvatamisele loovateks, harmoonilisteks isiksusteks, kes suudavad ennast täisväärtuslikult teostada erinevates rollides: perekonnas, tööl, avalikus elus.

TTG ülesanne on kujundada noore:

  • terviklikku maailmapilti,
  • iseseisvat loovat mõtlemist,
  • eneseväljenduse võimet,
  • analüüsi- ja arutluse oskust,

mis on kooskõlas kaasaegse teaduse ja metodoloogia põhitõdedega.

 

Prioriteedid:

  • Jätkuv MÕK-i juurutamine töösse
  • UNESCO ühendkooli ja Rohelise Kooli staatuse tähtsus
  • Koostöö jätkamine TTÜ TÜ ja THK-ga
  • TTG on tervist edendav kool
  • Digipädevused iga õpetaja ja õpilaseni