Ergutused ja karistused

  1. Ergutuseks rakendatakse:

1.1. tunnustamine kiituskirjaga
1.2. tunnustamine tunnustusega
1.3. tunnustamine direktori käskkirjaga
1.4. tunnustamine kiituskaardiga ja õpilase nime kandmine kooli auraamatusse
1.5. õpilase vanemate kutsumine lastevanemate tänuõhtule
1.6. heade sportlike tulemuste eest tunnustamine kooli medaliga.

  1. Karistuseks rakendatakse:

2.1. märkus õpetajalt
2.2. käskkiri direktorilt
2.3. õpilase kutsumine kooli hoolekogu ette koos vanemaga
2.4. õppetunnist eemaldamine koos kohustusega viibida määratud kohas ja saavutada tunni lõpuks nõutav õppetulemus
2.5. pärast õppetundide lõppemist koolis viibimise kohustus koos määratud tegevusega kuni 1,5 tunni ulatuses ühe õppepäeva jooksul
2.6. õpilase eemaldamine õppetööst viieks tööpäevaks kohustusega iseseisvalt saavutada selle aja jooksul nõutavad õpitulemused
2.7. gümnaasiumi õpilane arvatakse koolist välja, kui ta oma käitumisega ohustab teiste turvalisust või rikub korduvalt kooli kodukorda.