Evakuatsioon >

  1. EVAKUATSIOON – sunnitud väljumine hoonest vastavalt tuleohutusmärkidele kogunemiskohta (staadion) tulekahju või ohu korral.

1.1. Reaalse ohu korral liiguvad kõik õpilased koos õpetajaga rahulikult hoonest välja vastavalt tuleohutusmärkidele kogunemiskohta, kasutades selleks kõige sobivamat väljumisteekonda.
1.2. Ruumist lahkudes viimane suleb aknad ja uksed (mitte lukustada).
1.3. Koolikotid jäetakse evakuatsiooni ajaks klassiruumi.
1.4. Õpetaja võtab kaasa mobiiltelefoni.
1.5. Vahetunnist evakueerimisel õpilased väljuvad hoonest kogunemiskohta ja otsivad üles õpetaja, kelle tunnis viimasena olid.
1.6. Õpilased peavad evakueerimisel ja kogunemiskohas hoidma oma klassi juurde.
1.7. Olenevalt ohukolde asukohast on ülemistelt korrustelt tulijatel trepil möödumisel üldjuhul eesõigus.
1.8. Õpetaja selgitab välja kogunemiskohas koolis viibinud õpilaste arvu enne hoonest lahkumist ja evakueerunud õpilaste arvu pärast hoonest lahkumist.
1.9. Valves olev juhtkonna liige selgitab välja kogunemiskohas koolis viibinud personali arvu enne hoonest lahkumist ja evakueerunud personali arvu pärast hoonest lahkumist.
1.10. Õpetaja ja valves olev juhtkonna liige teatavad evakuatsioonijuhile evakueerunud õpilaste ja personali arvu ja hoonesse jäänud õpilaste ja personali arvu.
1.11. Evakuatsioonijuht täidab evakueeritute arvestuskaarti (lisa 1), teatab päästemeeskonna juhile ohukolde asukoha hoones ja  inimeste arvu, kes on hoonesse jäänud.
1.12. Inimesed jäävad kogunemiskohta seni, kuni antakse edasised korraldused päästemeeskonna juhi poolt.

  1. TÖÖJAOTUS EVAKUATSIOONI AJAL

2.1. Evakuatsioonijuht on juhtkonna liige.
2.2. Üldjuhul on selleks kooli direktor. Direktori äraolekul asendab teda valves olev õppealajuhataja või direktsiooni liige.
2.3. Evakuatsioonijuht kontrollib ja hindab ohukoldes reaalset olukorda, helistab hädaabi telefonil 112, edastab info tulekahju (ohu) kohta selgelt ja ilma paanikasse sattumata, ning läheb kogunemiskohta (staadion).

  1. EVAKUATSIOONI AJAL

Ohualast inimeste väljaviimise, tulekustutu-ja päästetööde tegemise eest vastutavad töötajad (vt. lisa):

3.1. Kontrollivad inimeste tuleohutusnõuete täitmist, tegevusvalmidust ohuolukorras
3.2. Sisevalvetöötaja jälgib inimeste evakuatsiooni käiku videovalveseadme abil ja informeerib evakuatsioonijuhti tekkinud takistustest evakuatsiooni käigus.