AINE/KLASS 10 11 12
Eesti keel 2 2 2
Kirjandus 2 2 2
Inglise keel B2 3 3 3
Vene keel B1 2 2 2
Matemaatika lai kursus 5 5 5
Inimeseõpetus 1
Bioloogia 2 2
Geograafia 2 1
Keemia 2 1
Füüsika 3 3 2
Ajalugu 2 2 2
Ühiskonnaõpetus 2
Muusika 1 1 1
Kunst 1 1 1
Kehaline kasvatus 2 2 2
Koormus 28 27 25
Valikaine
Arvutigraafika 1
Elektrotehnika 1
Informaatika 1
Inimene ja õigus 1
Loodusteadused,tehnoloogia ja ühiskond 1
Loogika 1 1
Majandus- ja ettevõtlusõpe 1 1
Riigikaitse 2
Saksa keel 2 2 2
Tehniline joonestamine 1
Tekstiõpetus 2
Uurimistöö alused 1
Koormus 6 6 9
Vabaaine
Tallinna ajalugu 1
Kõne ja väitlus 1
Enesekaitse 1
Energeetika 2t. I poolaastal
Logistika 2t II poolaastal
Tootearendus 2t II poolaastal
Geoinformaatika 2t II pa
Globaliseeruv maailm 2t I poolaastal
Programmeerimine 2t I poolaastal 1
Mehhatroonika ja robootika 2t II poolaastal
Pangandusmatemaatika 1
Ehituse alused 2t II poolaastal 1
Üldajalugu-Euroopa maade ja Ameerika Ühendriikide ajalugu 2t I poolaastal
Sissejuhatus filosoofilisse mõtlemisse 1
Õpilase koormus kokku 35 35 35

MT – majandustehniline
SM – sotsiaalmajanduslik