Vabariigi Valitsuse uus korraldus COVID-19 teemal

Vabariigi Valitsus (edaspidi VV) kehtestas 09.03.2021 uued, rangemad piirangud COVID-19 haiguse leviku tõkestamiseks. Käsitletud piirangud jõustuvad 11.03 ja kehtivad kuni 11.04, kui VV ei otsusta neid vahepeal pikendada. Käesolevaga esitame ülevaate piirangute muudatustest.

 

AVALIK VÄLIRUUM

 1. Kehtestatakse 2+2 reegel
 2. Piirangut ei kohaldata perekondade kohta ja juhul kui seda ei ole võimalik mõistlikult tagada (nt vajadus osutada vältimatut abi (kiirabibrigaad) või inimeste elukondlikuks teenindamiseks vajalikke avariitöid, kui selleks on vajalik vähemalt kolme töötajat (veeavarii, elektrikatkestus), vajadus osa võtta matustest või osaleda riigikaitsega või siseturvalisusega seotud väljaõppel);
 3. avaliku väliruumi all peetakse väliseid mängu- ja spordiväljakuid, randu, promenaade, tervise- ja matkaradu, parke.

HARIDUS

 1. karmistatakse veelgi viibimise ja liikumise keeldu üldhariduskoolide, kutseõppeasutuste ja rakenduskõrgkoolide ning ülikoolide õppehoonetes:
 2. distantsõppele jäävad ka 1.-4. klasside õpilastele;
 3. tühistatud on 15.03. kehtima hakkama pidanud 9. ja 12. klasside õpilastele sätestatud erand;
 4. piirang ei kehti kui õppija vajab hariduslikke tugiteenuseid või õpetaja hinnangul konsultatsioone õpitulemuste saavutamiseks või ta sooritab praktilist õpet, eksameid või teste või osaleb olümpiaadidel;
 5. õpilaste suhtes, kes on tõhustatud või eritoel, ja nendele kohandatud haridusasutustes või puudega isikute tegevustele;

NB! õpilaste suhtes, kelle vanem töötab elutähtsa teenuse osutaja juures või kelle puhul esineb vanema ja haridusasutuse hinnangul oluline vältimatu vajadus õppes või õppekavavälistes tegevustes osaleda. Seletuskirjast nähtub, et haridusasutuse ülesanne on koostöös vanema ning kohaliku omavalitsusega või kooli pidajaga välja selgitada õpilase vältimatu vajadus.

erandite korral tuleb õpperuumis tagada hajutamine ning väljaspool õpperuumi kehtib 2+2 reegel, maski kandmise kohustus ja desovahendite nõuded.

Seletuskirjast veel

 1. Tagada tuleb vanemale viia lapse erivajadusest või vanema elutähtsast ametiülesandest tulenevalt viia laps koolieelsesse lasteasutusse või kooli. Oluline on vältida erivajadustega laste vanemate hoolduskoormuse järsku tõusu ning tagada riigi toimimise seisukohast elutähtsad funktsioonid;
 2. Distantsõppe rakendamisel tuleb kõigile õpilastele tagada arenguks sobiv õppekeskkond ja võimalus saada juhendatud õpet. Koolipidaja peab kindlustama õppeks vajalikud vahendid, sealhulgas arvutid või muud tehnoloogilised vahendid.

SPORT, TRENN, NOORSOOTÖÖ, HUVITEGEVUS JA -HARIDUSE, TÄIENDUSKOOLITUS

sisetingimustes on keelatud (sh ka lasteaedades või ka lastele, kes võivad kooli minna).

Piirangut ei kohaldata

 1. professionaalsele sporditegevusele, sh Eesti täiskasvanute ja noorte koondiste liikmetele ja kandidaatidele ning võistkondlike alade meistri- ja esiliigade mängijatele,
 2. riigi sõjalise kaitsega ja siseturvalisusega seotud tegevustele;
 3. täienduskoolitusele ja sellega seotud eksamitele, mis on vajalikud kvalifikatsiooni omandamist tõendava tähtajalise tunnistuse saamiseks (nt merenduses, lennunduses, avamereenergeetikas);
 4. puudega inimeste tegevustele ja sotsiaalse ja tööalase rehabilitatsiooni teenuse osutamisele ja Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskusele.
 5. Erandite korrald kehtib 2+2 reegel, maski kandmise kohustus ja desovahendite nõuded.

välitingimustes on lubatud järgmistel tingimustel:

 1. tegevuses osaleb kuni kaks isikut, sh juhendaja;
 2. teistega tuleb hoida vähemalt kahemeetrist vahemaad.

piirang ei kehti

 1. koos liikuvate või viibivate perekondade kohta või juhul, kui nimetatud tingimusi ei ole mõistlikult võimalik tagada;
 2. spordialaliidu võistlussüsteemis toimuvale professionaalsele sporditegevusele, Eesti täiskasvanute ja noorte koondiste liikmetele ja kandidaatidele ja võistkondlike sportmängude meistriliigade sportlastele;
 3. riigi sõjalise kaitsega ja siseturvalisusega seotud tegevustele;
 4. täienduskoolitusele ja sellega seotud eksamitele, mis on vajalikud kvalifikatsiooni omandamist tõendava tähtajalise tunnistuse saamiseks;
 5. puudega isikute tegevustele, sealhulgas sotsiaalse ja tööalase rehabilitatsiooni teenuse osutamisele.

SPORDIVÕISTLUSED NING SPORDI- JA LIIKUMISÜRITUSED

on lubatud, vaid

 1. kui osalevad spordialaliidu võistlussüsteemis võistlevad professionaalsed sportlased ning Eesti täiskasvanute ja noorte koondiste liikmed ja kandidaadid ja võistkondlike sportmängude meistriliigade sportlased;
 2. puudega isikutele, sh on lubatud sotsiaalse ja tööalase rehabilitatsiooni teenusega seotud tegevuste raames;
 3. pealtvaatajad ei ole lubatud;
 4. kehtib 2+2 reegel, maski kandmise kohustus ja desovahendite nõuded;
 5. siseruumi täituvus kuni 50%;
 6. sisetingimustes osalejate arv kuni 50 inimest;
 7. välistingimustes osalejate arv kuni 100 inimest, seejuures ei tohi ühes rühmas olla rohkem kui 50 inimest, sh juhendaja, ning ei tohi kokku puutuda teiste rühmadega.

SAUNAD, SPAAD, VEEKESKUSED JA UJULAD

 1. Saunades, spaades, veekeskustes ja ujulates jäävad kehtima senised piirangud, mille kohaselt viibimine on üldjuhul keelatud, va järgmistel tingimustel:
 2. spaahotellid jäävad avatuks, kuid klientidele peavad jääma suletuks spaa-, veekeskuste, saunade ja basseini alad. Ujumiseks kui sportlikuks tegevuseks on lubatud ainult nendele, kellele on sisetingimustes sportimine lubatud (profisportlased, riigikaitsega seotud isikud jm), st tavaklient ei tohi teha individuaalsporti.
 3. üldkasutatavaid saunu (Raua saun, Valdeku saun vms) võivad kasutada isikud, kellele nende kasutamine on vältimatult vajalik isikliku hügieeni tagamiseks (kellel kodus puudub pesemisvõimalus).
 4. võib külastada spaades olevaid teenuseid, nt juuksureid, iluteenindajaid jm, kui täidetakse teenindussaalile kehtestatud reegleid: 2+2 reegel, maski kandmine, 25% täituvus ja desinfitseerimine vastavalt Terviseameti juhistele.

AVALIKUD KOOSOLEKUD, ÜRITUSED, JUMALATEENISTUSED, MEELELAHUTUS

 1. Sisetingimustes on kõik keelatud, sh avalikud koosolekud, avalikud üritused, teatrietendused, kontserdid ja kinoseansid, avalikud jumalateenistused ja teised avalikud usulised talitused. Keelatud on viibida meelelahutusteenuse osutamise kohas ning muuseumides ja näituseasutustes;
 2. Välistingimustes on keelatud avalikud üritused, sh konverentsid, teatrietendused, kontserdid ja kinoseansid ning meelelahutusteenuste osutamine (sh ööklubi, keeglisaal, piljardimängukoht, kasiino ja laste mängutuba jm). Seletuskirjast nähtuvalt on lubatud matusetalitused;

on lubatud avalikud koosolekud, avalikud jumalateenistused ja teised avalikud usulised talitused ning muuseumides viibimine, kui on täidetud järgmised tingimused:

 1. nimetatud kohtades ei viibita kella 21- 06ni;
 2. muuseumides on lubatud täituvus kuni 25%;
 3. järgitakse 2+2 reeglit;
 4. avalikud koosolekud, avalikud jumalateenistused ja teised avalikud usulised talitused on lubatud kuni 10 osalejale, kes ei tohi kokku puututa teiste isikutega.

TOITLUSTUSETTEVÕTTED

 1. lubatud vaid toidu kaasamüük;
 2. ruumi täituvus ei tohi olla rohkem kui 25%;
 3. kehtib 2+2 reegel, maski kandmise kohustus ja desovahendite nõuded.

KAUBANDUS

 1. Kauplused ja ka poed kaubanduskeskuses on suletud. Kaupu võib müüa ja väljastada õuealal asuval müügi- või väljastusalal, kus peab olema tagatud inimeste hajutamine (nt väljastuspunkti või välikaubanduse järjekorras maha märgitud 2-meetrine vahemaa). Seega on turgude tegevus välitingimustes lubatud;
 2. piirang ei laiene toidukauplustele, tanklatele, apteekidele, prillipoodidele, samuti kauplustele, kus müüakse meditsiiniseadmeid ja abivahendeid, telekommunikatsiooniettevõtete esinduste müügikohtadele ega lemmikloomapoodidele, sõltumata poe asukohast. Tagada tuleb juurdepääs lahti jäävatele teenuse osutamise kohtadele, esmavajalikele poodidele ja pakiautomaatidele.

Seletuskirjast nähtuvalt loetakse toidukaupluseks kauplust, kus toidukaubad moodustavad suurema osa müüdavast kaubast ja toidukaupade müük moodustab suurema osa käibest. Sealhulgas ka poedmis on spetsialiseerunud ainult ühele toidugrupile, nt juustupoed, liha- ja kalapoed. Toidukauplusena käsitletakse ka alkoholimüügile spetsialiseerunud kauplused. Lille, ilu- ja ehituspoed, realiseerimiskeskused jt, kus enamik kaupa on ilu- ja ehitustooted, aiakaubad, tööstuskaubad jm, kuid kus muuhulgas müüakse ka pika realiseerimisajaga toidukaupu nagu toidulisandid, vitamiinid, šokolaad, karastusjoogid, kuivained, ei kvalifitseeru toidukaupluse alla.

Erandite korral kehtib ruumi täituvus kuni 25%, 2+2 reegel ja maskikandmise kohustus ja desovahendite nõue.

TEENUSE OSUTAMINE

 1. On lubatud järgmistel tingimustel:
 2. ruumi täituvus kuni 25%;
 3. kehtib 2+2 reegel ja maskikandmise kohustus ja desovahendite nõue.

Seletuskirjast nähtuvalt mõeldakse teenuse osutaja teenindussaalide all näiteks postkontoreid, pakiautomaatide väljastuspunkte, pangakontoreid, ilu- ja juuksurisalonge, kingsepa- ja kellassepatöökodasid, jalgrattaparandusi, autoremonditöökodasid, rehvivahetuspunkte jne. Teenuse osutajad on ka mobiilikauplused, kus pakutakse ka mobiili/arvutite jm tehnika parandamise teenust.

teenuse osutajana ei käsitata kauplusi, kus on erinevad teenused integreeritud, näiteks lillepood, mis pakub pakkimisteenust. Sellisel juhul tuleb osutada üksnes pakkimisteenust.

Õigusaktidega saate tutvuda:

 1. VV 09.03.2021 korraldus nr 111 VV korralduse nr 282 muutmiseks, seletuskiri;
 2. Meetmete terviktekst Riigi Teatajas.