HEV

Kinnitatud
Tallinna Tehnikagümnaasiumi
30.11.2018.a.
Direktori käskkirjaga nr 29/1-2

Tallinna Tehnikagümnaasiumi tugimeetmete rakendamise põhimõtted ja tugimeetmed

          Põhimõtted

 1. Tallinna Tehnikagümnaasium arvestab oma igapäevases tegevuses kaasava hariduse põhimõtetega.
 2. Igale õpilasele luuakse võimalused maksimaalseks arenguks, võttes arvesse õpilaste individuaalseid võimeid.
 3. Õpilase haridusliku erivajaduse väljaselgitamiseks ja õpilasele vajaliku toe pakkumiseks loob võimalused kooli pidaja ning selle korraldab direktor.
 4. Direktor määrab haridusliku erivajadusega õpilase õppe koordineerija, kelle ülesanne on korraldada koolisisest meeskonnatööd, mida on vaja õppe ja arengu toetamiseks, ning koordineerida koolivälises võrgustikutöös osalemist.
 5. Haridusliku erivajadusega õpilase õppe koordineerija toetab ja juhendab õpetajat haridusliku erivajaduse väljaselgitamisel, nõustab vanemat ning teeb õpetajale ja direktorile ettepanekuid edaspidiseks pedagoogiliseks tööks, koolis pakutavate õpilase arengut toetavate meetmete rakendamiseks või lisauuringute tegemiseks ning ühelt haridustasemelt teisele ülemineku toetamiseks.
 6. Koostöös lapsevanematega tagatakse õpilaste võimetekohane areng ning osalemine tugiõppes ja täiendavas töös andekate õpilastega.
 7. Koolisisest üldist tuge saab õpilane, kellel on vähemasti ühes aines trimestri/kursuse/poolaasta hinne „puudulik“ või kellel tekib takistusi koolikohustuse täitmisel.
 8. Koolisisese toe rakendamisest teavitab kool lapsevanemat ning kool korraldab õpilase pedagoogilis-psühholoogilise hindamise. Vajaduse korral tehakse koostööd teiste valdkondade spetsialistidega ja soovitatakse lisauuringuid.
 9. Kõik õpilasega seotud tegevuste algatamised, tähelepanekud, hindamise, testimise ja uuringute tulemused, samuti nii koolisiseste kui ka –väliste tugispetsialistide soovitused ja rakendatud teenused ja tugi ning hinnang nende tulemuslikkuse kohta kantakse individuaalse arengu jälgimise kaardile. Koolisisesed tugispetsialistid vastutavad individuaalse arengu jälgimise kaardi täitmise eest.
 10. Juhul kui koolipoolsed rakendatavad tugimeetmed ei anna soovitud tulemusi, siis suunatakse õpilane koolivälise nõustamismeeskonna juurde, kus viiakse läbi täiendavad uuringud. Koolivälise nõustamismeeskonna soovituse alusel võib õpilasele rakendada tõhustatud tuge või erituge.
 11. Tõhustatud tuge rakendatakse õpilasele, kes oma püsiva õpiraskuse, psüühika- ja käitumishäire või muu terviseseisundi või puude tõttu vajab vähemalt üht järgmistest teenustest:
  11.1 pidevat tugispetsialistide teenust ja individuaalset õppekava ühes, mitmes või kõikides ainetes;
  11.2 pidevat tugispetsialistide teenust ja osaajaga õpet individuaalselt või rühmas;
  11.3 pidevat tugispetsialistide teenust ja individuaalset tuge klassis toimuva õppetöö ajal;
  11.4 õpet eriklassis.
 12. Erituge rakendatakse õpilasele, kes tulenevalt tema raskest ja püsivast psüühikahäirest, intellekti-või meelepuudest või liitpuudest vajab
  12.1 puudespetsiifilist õppekorraldust, -keskkonda, -metoodikat, -vahendeid ning õppes osalemiseks pidevat tugispetsialistide teenust lõimituna sotsiaal- või tervishoiuteenustega või mõlemaga;
  12.2 osaajaga õpet individuaalselt või rühmas või pidevat individuaalset tuge klassis või õpet eriklassis;
  12.3 tõhustatud toe ja eritoe rakendamiseks on kooli direktoril ja haridusliku erivajadusega õpilase õppe koordineerijal õigus töödelda hariduse infosüsteemi teise kooli või lasteasutuse ja koolivälise nõustamismeeskonna kantud andmeid koolivälise nõustamismeeskonna soovituse ning tuge saavale õpilasele rakendatud tõhustatud toe ja eritoe kohta, kuid üksnes mahus ja ulatuses, mis on vajalik tõhustatud toe ja eritoe rakendamiseks.
 13. Vähemalt korra õppeaastas ja juhul, kui koolivälise nõustamismeeskonna määratud toe rakendamise tähtaeg on lõppenud, hindab haridusliku erivajadusega õpilase õppe koordineerija koostöös õpetajate ja tugispetsialistidega soovitatud toe rakendamise mõju ning teeb ettepanekud edasiseks tegevuseks.
 14. Õpilase õppekavas sõnastatud eesmärkide täitmiseks ja talle vajaliku toe pakkumiseks võib lisaks tavaklassidele moodustada ka õpiabi- või tasemerühmi või eriklasse. Õpe õpiabi- või tasemerühmas või eriklassis peab olema õpilase vajadustest lähtudes põhjendatud ja ajaliselt piiritletud ning järgida tuleb haridusliku erivajadusega õpilase õppe koordineerija või koolivälise nõustamismeeskonna või mõlema soovitusi. Erituge vajava õpilase õpetamisel tavaklassis peab arvestama koolivälise nõustamismeeskonna soovitusi.
 15. Õpiabi- või tasemerühma või eriklassi vastuvõtmise otsustab direktor. Otsuse tegemisel lähtub direktor õpilase või piiratud teovõimega õpilase puhul vanema nõusolekust.

         Tugimeetmed

Koolisisesed tugimeetmed on

 1. Õpetajate poolt läbiviidav tugiõpe, mille aluseks on tugiõppe kaartja konkreetsele õpilasele koostatud individuaalse töökava lisa.
 2. Ümarlaud koostöös lapsevanemaga, kuhu vajadusel kaasatakse nii koolisiseseid tugispetsialiste kui ka kooliväliseid tugispetsialiste, et tagada õpilase maksimaalne võimetekohane areng.
 3. Individuaalse õppekava rakendamine. Individuaalset õppekava saab taotleda lapsevanem, õpetaja, õpilane. Individuaalse õppekava rakendamise vajalikkusele annab hinnangu koolipoolne tugispetsialistide meeskond ja klassijuhataja.
 4. Suunata õpilane tugispetsialisti juurde. Õpilast saab suunata lapsevanema nõusolekul kooli tugispetsialistide logopeedi, sotsiaalpedagoog- psühholoogi ja eripedagoogi juurde. Tegevust koordineerib kooli HEV koordinaator.
 5. Suunamine koolivälisesse nõustamismeeskonda. Suunamine on lapsevanemale kohustuslik.

( Alus:  PGS § 11, lg 6)

Kinnitatud
Tallinna Tehnikagümnaasiumi
30.11.2018.a.
Direktori käskkirjaga nr 29/1-2

  
Tallinna Tehnikagümnaasiumi tugiõppe kord

Õpetaja kohustused

 1. Kui õpilane saab trimestri või kursuse puuduliku hinde, siis on õpetaja kohustatud rakendama õpilasele tugiõpet järgneva kümne tööpäeva jooksul. Õpetaja esitab õpilasele individuaalse töökava lisa.
 2. Täidab iga õpilase kohta tugiõppe kaardi ja esitab selle õppealajuhatajale tugiõppe sooritamise järel.
 3. Kui õpetajal on tähelepanekuid mõne õpilase kohta, kes vajaksid täiendava toe rakendamist, tuleb pöörduda HEV koordinaatori poole, et arutada sobivate meetmete üle.
 4. Tugiõppe tähtaja lõppedes parandab (ei paranda) eKoolis trimestri (kursuse) hinde ja kirjutab kommentaari „sooritas (ei sooritanud) tugiõppe“.

Õpilase kohustused

 1. Kohustus pidada kinni õpetajatega tehtud kokkulepetest.
 2. Kohustus osaleda tugiõppes.

HEV koordinaatori kohustused

 1. Analüüsida õpetajatelt saadud tähelepanekuid ning korraldada edasine tegevus vastavalt konkreetse õpilase vajadustele.
 2. Kaasata koolisiseseid tugispetsialiste, et arutada sobilike meetmete rakendamist lähtuvalt iga õpilase individuaalsest vajadusest.
 3. Vajadusel teha koostööd kooliväliste asutuste ning spetsialistidega.
 4. Koostada individuaalse arengu jälgimise kaart koostöös koolisiseste tugispetsialistidega.

Klassijuhataja kohustused

 1. Annab trimestri viimasel nädalal aruande õppealajuhatajale, kus näitab ära, kes ja mis aines saab tugiõpet.
 2. Teavitab lapsevanemat tugiõppest taasesitatavas vormis (läbi eKooli või e-kirja teel ).
 3. Juhul kui õpilane ei osale tugiõppes, võtab klassijuhataja ühendust koduga ning korraldab edasise tegevuse koostöös lapsevanematega.

LISAKS

Õppealajuhataja teeb ettepaneku õppenõukogule tugiõppe määramise kohta uuel trimestril, mis kinnitatakse direktori käskkirjaga.

Juhul kui tugiõpe jääb sooritamata mõjuval põhjusel (põhjuse mõjuvust hindab kool), siis pikendatakse tugiõpet kuni õppeaasta lõpuni (31.08) käesoleval õppeaastal.