INFOKIRI

Vastavalt Vabariigi Valitsuse korraldusele taastub 25. jaanuarist kõigis Harjumaa ja Ida-Virumaa haridusasutustes kontaktõpe. 18. jaanuarist on Harjumaal ja Ida-Virumaal huvitegevus ja -haridus, noorsootöö, täienduskoolitus ja -õpe sisetingimustes lubatud individuaalselt koos juhendajaga.

Teistes maakondades taastus kontaktõpe 11. jaanuarist. Sisetingimustes on huviharidus ja –tegevus, noorsootöö, täienduskoolitus ja -õpe ning sport lubatud kuni 10 osalejaga.

 • Valitsuse korraldus avaldatakse pärast allkirjastamist kriis.ee lehel.
 • Kõik haridusvaldkonna soovitused ja juhendid ning olulised kontaktid leiate www.hm.ee/koroona

Õppekorralduslike otsuste tegemise pädevus on jätkuvalt koolil. Olukorras, kus kontaktõpe on valitsuse otsusega taastatud, peab distantsõppele minek olema põhjendatud ning seda ei saa teha kergekäeliselt. Et saata näiteks kogu õppeasutus või suur osa õpilastest distantsõppele tervise ja turvalisuse kaitseks, peab olema vastav alus toodud kooli kodukorras. Kohalikul omavalitsusel ei ole pädevust distantsõppele minemise otsustamiseks. Ei Haridus- ja Teadusministeerium ega haridusasutused ei ole tervisekaitse eksperdid, mistõttu palume jätkuvalt, et tervise kaitseks distantsõppele minek oleks kooskõlastatud Terviseametiga.

Harjumaa ja Ida-Virumaa: üld-, kutse- ja kõrgharidus alates 25. jaanuarist

Harjumaal ja Ida-Virumaal taastub alates 25. jaanuarist nii üldharidus- kui kutse- ja kõrgkoolides kontaktõpe. Kontaktõppe puhul tuleb järgida ettevaatusabinõusid koroonaviiruse leviku tõkestamiseks. Soovitame võimalusel nii õpetajatel kui õppijatel kanda maske.

Harjumaa ja Ida-Virumaa üld-, kutse- ja kõrgharidus kuni 25. jaanuarini

Kuni 25. jaanuarini saavad kontaktõppes osaleda 1.-4. klass, 9. ja 12. klass. Teised klassid ning kutse- ja kõrghariduse õppurid on kuni 25. jaanuarini distantsõppel.

 • Õppetegevuseks kasutatavates ruumides viibijad peavad kandma maski. Maski ei pea kandma alla 12-aastased lapsed või inimesed, kellel maski kandmine ei ole tervislikel põhjustel või tegevuse iseloomu tõttu või muid olulisi põhjuseid arvestades võimalik.
 • Õppetegevuseks kasutatavates ruumides tohivad lisaks nimetatud klassidele viibida ja liikuda üksnes need õppijad, kes vajavad hariduslikke tugiteenuseid; vajavad õpetaja hinnangul konsultatsioone õpitulemuste saavutamiseks; sooritavad praktilist õpet, eksameid, teste või osalevad olümpiaadil.

Harjumaa ja Ida-Virumaa: huviharidus ja -tegevus, täienduskoolitus ja -õpe

Huviharidus ja -tegevus, noorsootöö, sport, täienduskoolitus ja -õpe Harjumaal ja Ida-Virumaal alates 18. jaanuarist:

 • Siseruumides on lubatud individuaaltegevus koos juhendaja või treeneriga.
 • Tagada tuleb, et ruumide täituvus ei oleks rohkem kui 25%.
 • Siseruumides läbiviidavate tegevuse puhul tuleb kanda maski ja järgida muid ettevaatusabinõusid. Maski ei pea kandma alla 12-aastased lapsed või inimesed, kellel maski kandmine ei ole tervislikel põhjustel või tegevuse iseloomu tõttu või muid olulisi põhjuseid arvestades võimalik.
 • Välitingimustes on endiselt lubatud tegevus kuni 10-liikmelistele rühmadele ja juhendajale.
 • Nii sees kui väljas peab olema tagatud, et ei puututa kokku teiste osalejatega/rühmadega ning desinfitseerimisnõuete täitmine.

Piirangud huvitegevusele ja -haridusele, täienduskoolitusele ja -õppele vaadatakse üle kahe nädala pärast.

Teised maakonnad: üld-, kutse- ja kõrgharidus

Kõigis maakondades peale Harjumaa ja Ida-Virumaa taastus alates 11. jaanuarist nii üldharidus- kui kutse- ja kõrgkoolides kontaktõpe. Kontaktõppe puhul tuleb järgida ettevaatusabinõusid koroonaviiruse leviku tõkestamiseks. Soovitame võimalusel nii õpetajatel kui õppijatel kanda maske.

Teised maakonnad: huviharidus ja -tegevus, täienduskoolitus ja -õpe

Huviharidus ja -tegevus, noorsootöö, sport, täienduskoolitus ja -õpe üle Eesti, välja arvatud Harjumaa ja Ida-Virumaa:

 • Siseruumides on lubatud tegevus kuni 10 osalejaga, lisaks treener või juhendaja.
 • Tagada tuleb, et ruumide täituvus ei oleks rohkem kui 50%.
 • Siseruumides läbiviidavate tegevuse puhul tuleb kanda maski. Maski ei pea kandma alla 12-aastased lapsed või inimesed, kellel maski kandmine ei ole tervislikel põhjustel või tegevuse iseloomu tõttu või muid olulisi põhjuseid arvestades võimalik.
 • Välitingimustes on lubatud tegevus kuni 24 osalejaga, lisaks treener või juhendaja.
 • Nii sees kui väljas peab olema tagatud, et ei puututa kokku teiste rühmadega ning desinfitseerimisnõuete täitmine.

Üle-eestilisi piiranguid hinnatakse uuesti järgmisel nädalal.

Kriisitoetus eraüldhariduse, -huvihariduse ja -huvitegevuse pakkujatele

Eraüldhariduse, -huvihariduse ja -huvitegevuse pakkujate toetuseks on ette nähtud eelarvelised vahendid kogusummas 6 miljonit eurot. Taotlusi saab esitada alates 18. jaanuarist. Sihtrühmi teavitatakse taotlusvõimalustest.

Möödunud aastal kriisitoetust saanud haridus- ja noorteasutused ning laagrikorraldajad saavad aruandeid esitada kuni 12. veebruarini.
Rohkem infot www.hm.ee/kriisitoetus.

Noorte pressikonverents lükkub edasi

Kahjuks lükkus 15. jaanuaril toimuma pidanud noortele mõeldud haridus- ja teadusministri, sotsiaalministri ning Terviseameti pressikonverents edasi. Täname kõiki küsimuste esitajaid. Anname esimesel võimalusel teada, millal üritus toimub.

htm_logo