Käitumine klassis

 1. Kõik tunniplaanis ettenähtud tunnid on õpilasele kohustuslikud.
 2. Õppetunni alustab ja lõpetab õpetaja.
 3. Tunnis sõna saamiseks tõstab õpilane kätt. Vaba esinemine võib toimuda ainult õpetaja poolt korraldatud mõttevahetuses või väitluses.
 4. Tunnis ning teistes õppevormides (näit. õppekäik) tegeleb õpilane õppimisega.
 5. Tunnis ei kasuta õpilane esemeid, mis pole õppetööks vajalikud. Õpetajal on õigus need ära võtta ja tagastada üldjuhul lapsevanemale. Mobiiltelefonid lülitatakse tunnis välja, kõrvaklapid ei ole tunnis lubatud.
 6. Õpilasel on kõik tundideks vajalikud õppevahendid alati kaasas.
 7. Elektrooniliste vahendite kasutamine õppeotstarbel tuleb eelnevalt kooskõlastada aineõpetajaga. Pildistamine, lindistamine ja filmimine on tunnis keelatud, v.a. õpetaja nõusolekul, mis on eelnevalt kokku lepitud.
 8. Tundi hilinemine või tunnist puudumine ei ole lubatud. Kaks põhjuseta hilinemist võrdub põhjuseta puudutud tunniga. Puudumis- ja hilinemistõendite samal päeval esitamise eest klassijuhatajale vastutab lapsevanem.
 • 15 minutit hilinemist loetakse hilinemiseks, pärast seda põhjuseta puudumiseks.
 • Omavoliline lahkumine tunnist on keelatud.
 • 10 tunni põhjuseta puudumise eest karistatakse käskkirjaga.
 1. Õpilane ei sodi lauda ega tooli, ei määri ruume, kus ta viibib. Õpilane tagab oma töökoha korrasoleku, ei risusta üldkasutatavaid ruume.