Tallinna Tehnikagümnaasium toetab õpilasi karjääri kujundamisel. Osaleme SA Innove karjääri- ja nõustamisteenuste arenduskeskuse programmis „Karjääriteenuste süsteemi arendamine“. Programmi rahastatakse EL Struktuurifondidest.

Pilootkooli roll on olla: 
• uute ideede ja vahendite katsetaja karjääriõppe lõimimisel õppeprotsessi; 
• aktiivne osaleja õppevahendite väljatöötamisel koostöös teiste pilootkoolidega;
• aktiivne osaleja karjääriteenuste arendustegevuses tehtavates üleriigilistes uuringutes. 

Tallinna Tehnikagümnaasiumi põhikooli karjääriteenuste korralduskava 2013/14 õppeaasta.
(pdf fail)

 • Karjääriõppe eesmärk on aidata õpilastel arendada teadlikkust iseendast, omandada teadmisi töömaailmast, elukutsetest ja õppimisvõimalustest ning kujundada hoiakuid ja toimetulekuoskusi, mis soodustavad kaasaegsesse töömaailma sisenemist, karjääriotsuste tegemist ning eneseteostust.
  Koolis töötab karjäärikoordinaator: Tiiu Lindsaar (tiiu.lindsaar@gmail.ee)
 • Karjäärikoordinaatori ülesanded:
  • koostöös karjäärimeeskonnaga karjääriõppe tegevuskava väljatöötamine ja elluviimine;
  • karjääriõpetuse valikaine läbiviimine, õppurite esmane juhendamine karjääri- ja õpivalikute tegemisel (9. klass);
  • klassijuhatajate ja aineõpetajate juhendamine (vajadusel);
  • karjääriinfo vahendamine;
  • karjääriplaneerimise alaste ürituste organiseerimine, erinevate õppekäikude korraldamine;
  • teha koostööd Tallinna ja Harjumaa Noorte Teabe-ja Nõustamiskeskusega, Tallinna Tööstushariduskeskusega, SA INNOVE ja teistega. Koondatud karjääriinfo asub kooliraamatukogus.
 • 2012/2013 õppeaastal kuuendad klassid osalesid projektis.” Kaitse end ja aita teisi”.”Kaitse end ja aita teist” projekti juhtorganisatsiooniks on Päästeameti Põhja päästekeskus ja koostööpartnerid Eesti Punase Risti Tallinna Selts, PPA Põhja Prefektuur, Kaitseliit, Maanteeameti põhja regioon, Sisekaitseakadeemia, Tallinna Haridusamet, Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet, Harju Maavalitsus, Eesti Tervise edenduse Ühing, Eesti Haigekassa, Operation Lifeserver Estonia ja Põhja-Eesti Pommigrupp. Koostöös partneritega koolitatati õppeaasta jooksul (dets 2012 – apr 2013) Tallinna ja Harjumaa koolide 6. klasside õpilasi kolmes peamises valdkonnas:- tule-ja veeohutus ,- liiklusohutus,- esmaabi .

  TTG võistkond koosseisus: Mihkel Kraav, Helle-Maris Laanet, Edvin Põiklik, Silver Suup, Reene Teder, Liis Tõnise ja Kunnar-Erich Viisel 29.mail KEATI ohutuslaagris Murastes saavutasid IV koha. Võistlustel osales 48 kooli.