Üldised eesmärgid:

elukestev õpe ja karjääri planeerimine- õpilase kujunemine isiksuseks, kes on valmis õppima kogu elu, täites erinevaid rolle muutuvas keskkonnas, õpilased on teadmiste/ oskustega kujundamaks oma elu teadlike otsuste kaudu, õpilased teevad mõistlikke kutsevalikuid, koolis on teave edasiõppimise võimaluste kohta, õpilasel on teave TTÜ nõuetest tudengile.

Kutseorientatsioonitöö neljandas kooliastmes on suure tähelepanu all. Toimuvad tunnid vestlusteks, analüüsideks ja ankeetide täitmiseks, et saada teavet isiklike võimete kohta. Inimese- ja kodanikuõpetuse tunnid, samuti erialatunnid gümnaasiumis on sihipärane õpetus/suunamine teavele ning oskustele tulevase elule mõeldes. Kaasatakse kõik ainetunnid, et läbivat teemat „Elukestev õpe ja karjääri planeerimine“ tähtsustada.

Karjääri planeerimise puhul saab kutsevalikut vaadelda kui protsessi, mis võimaldab inimesel koguda enese kohta infot, õppida tundma töömaailma ja uurida võimalusi selles. Tegu on pikaajalise protsessiga, mis eeldab elukestvat valmisolekut õppimiseks.

PÕHIMÕTTED

Kutsevaliku kolm etappi:

TEADVUSTAMINE (eluaastad ca 6-12):

+ oskuste, väärtushinnangute, huvide väljaselgitamine,

+ huvipakkuva tegevusala leidmine,

+ määratleda, mida võiks pakkuda tulevane töö.

UURIMINE ( eluaastad ca 12-16):

+ võimalike valikuvariantide analüüsimine,

+ oma võimete määratlemine tööturul,

+ soovide ja püüdluste konkretiseerimine, info kogumine,

+ esialgsete plaanide tegemine.

PLANEERIMINE/KORRALDAMINE (eluaastad ca 14-19):

+ plaanide täpsustamine ja võimaluste ning eesmärkidega vastavusse viimine,

+ konkreetsed ettevalmistused tööle või õppima minekuks.

VAJALIKUD ÜLDOSKUSED:

koostöövõime,

kohanemisvõime ja paindlikkus,

loovus,

algatusvõime,

suhtlemisoskused,

vastutusvõime,

positiivne suhtumine enda arendamisse,

sisemine motiveeritus,

ettevõtlikkus.

Tähtsustatakse sihipärast enesearendamist, otsustamisvõimet, paindlikkust ja kohanemisvõimet. Õpilane peab saama

info iseenda kohta,

info õppimisvõimaluste ja töömaailma kohta ja

otsustamisküpsuse ning muude töös/elus vajalike oskuste, omaduste ja hoiakute arendamisoskused.

II EESMÄRGID

tingimused elukestva õppe vajalikkuse teadvustamiseks.

pädevused karjääriotsuste tegemiseks.

tulevane tehniline intelligents.

endaga toime tulev ja rahulolev inimene.

III KORRALDUSLIKUD ALUSED

Klassijuhataja töö:

1.1. Üks kord veerandis viiakse läbi karjäärialane klassijuhatajatund.

1.2 Teemakohase loengu, kohtumise, õppereisi korraldamisel abistab arendusjuht.

1.3. Arenguvestlused õpilasega, vajadusel kaasates lapsevanemat.

1.4. Karjäärikeskuse külastamine.

1.5. Tallinna Tehnikaülikooli tutvustamine 10.klassis.

1.6. Eesti kõrgkoolide tutvustamine.

Aineõpetaja töö:

Aineõpetaja juhib tähelepanu seostele elukutsetega oma ainetunnist lähtuvalt.

Juhtkonna töö:

Tagasiside gümnaasiumi lõpetajate edasisest elukäigust.

Tugimeeskonna töö:

Arendusjuht kogub infot edasiõppimisvõimaluste kohta ja jagab seda; aitab teemakohaste loengute, kohtumiste ja õppekäikude organiseerimisel, teeb koostööd karjäärikeskusega; haldab kutseorientatsioonitöö stendi III korruse koridoris.

Psühholoog nõustab elutee valikul, leiab lahendusi kutsevalikuprobleemide puhul, nõustab vanemaid, viib läbi isksuseteste.

Sotsiaaltöötaja nõustab käitumisprobleemidega laste vanemaid.

Raamatukogutöötaja korraldab temaatilisi väljapanekuid.

Kooli meditsiinipersonal teadvustab õpilase tervisliku seisundi, mis on otseses seoses aktiivse eluhoiaku ja kutsevaliku tegemisega.

IV ÕPILANE

Õpilasel on õigus ja kohustus:

osaleda oma klassi/kooli kutsesuunitlusalastes ettevõtmistes,

tegeleda oma huvide ja võimete uurimisega,

mõista oma osa ja vastutust karjäärivõimalustes otsuste tegemisel.

Tallinna Tehnikagümnaasiumis on elukestev õpe ja karjääri planeerimine korraldatud karjääriinfo ja karjäärinõustamise baasil kooli töötajate koostöös. Eraldi kursust ei