Kinnitatud
Tallinna Tehnikagümnaasiumi
direktori 31.08.2018 käskkirjaga nr 21/1-2
Jõustub 03.09.2018

Tallinna Tehnikagümnaasiumi kodukord

Kooli kodukord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 68 lg 1 alusel.
Käesolev kodukorra redaktsioon on kehtestatud direktori 31.08.2018 käskkirjaga nr 21/1-2 ja jõustub 03.09.2018.

1. Kooli tulek

Kooli tullakse 5 – 15 minutit enne õpilase esimese tunni algust, hoolimata sellest, mitmenda tunniga õppetöö algab. Maja avatakse koolipäeval hiljemalt kell 7.00. Õpilane siseneb ja väljub koolist valideerides digitaalse õpilaspileti.
Üleriided ja tänavajalatsid pannakse riietehoidu. Vahetusjalatsite jaoks kasutab õpilane vajadusel riputatavat kotti. Koolivaheaegadel viib õpilane vahetusjalatsid koju.
Kooliruumides on kohustuslik kanda vahetusjalatseid.

2. Õpilase riietus

Õpilase riietus on korrektne ja õppetööks sobiv
Aktusele tuleb õpilane akadeemilisele üritusele kohases riietuses, kus kasutatakse kooli sümboolika elemente (müts, sall, lips, vest, kampsun).
Kehalise kasvatuse tundides kasutab õpilane vastavat spordiriietust ja vastavaid spordijalatseid, milles ei ole lubatud viibida teistes õppetundides.
Kooli siseruumides on õpilasel keelatud kanda mistahes peakatet.

3. Käitumine klassis

Kõik tunniplaanis ettenähtud tunnid on õpilasele kohustuslikud.
Õppetunni alustab ja lõpetab õpetaja.
Tunnis sõna saamiseks tõstab õpilane kätt. Vaba esinemine võib toimuda ainult õpetaja poolt korraldatud mõttevahetuses või väitluses.
Tunnis ning teistes õppevormides (näit. õppekäik) tegeleb õpilane õppimisega.
Tunnis ei kasuta õpilane esemeid, mis pole õppetööks vajalikud. Õpetajal on õigus need ära võtta ja tagastada üldjuhul lapsevanemale. Mobiiltelefonid lülitatakse tunnis välja, kõrvaklapid ei ole tunnis lubatud.
Õpilasel on kõik tundideks vajalikud õppevahendid alati kaasas.
Elektrooniliste vahendite kasutamine õppeotstarbel tuleb eelnevalt kooskõlastada aineõpetajaga. Pildistamine, lindistamine ja filmimine on tunnis keelatud, v.a. õpetaja nõusolekul, mis on eelnevalt kokku lepitud.
Tundi hilinemine või tunnist puudumine ei ole lubatud. Kaks põhjuseta hilinemist võrdub põhjuseta puudutud tunniga. Puudumis- ja hilinemistõendite samal päeval esitamise eest klassijuhatajale vastutab lapsevanem.

  • 15 minutit hilinemist loetakse hilinemiseks, pärast seda põhjuseta puudumiseks.
  • Omavoliline lahkumine tunnist on keelatud.
  • 10 tunni põhjuseta puudumise eest karistatakse käskkirjaga.

Õpilane ei sodi lauda ega tooli, ei määri ruume, kus ta viibib. Õpilane tagab oma töökoha korrasoleku, ei risusta üldkasutatavaid ruume.

4. Käitumine sööklasja puhvetis

Koolisöökla ja puhvet on eraldi ruumides. Sööklasse sisenedes valideerib iga õpilane õpilaspileti.
Söömisel järgitakse söömiskultuuri reegleid.
Igal söögivahetunnil on sööklas korrapidaja-õpetaja. Õpilased alluvad temale. Algklasside õpetaja sööb oma klassi juures ja jälgib söömiskultuuri.
Õpilane sööb koolitoitu ainult temale ette nähtud vahetunnil.
Kasutatud toidunõud viiakse selleks ettenähtud kohta.
Puhvetist ostetud söök/jook süüakse/juuakse puhvetis selleks ettenähtud kohas.
Kooli söökla pakub tasuta hommikuputru enne 1. tundi ja pärast 1. tundi.
Viimase vahetunni sööjad tõstavad üles oma tooli.

5. Koolist lahkumine

1.-6.klassi õpilased saadab viimase tunni õpetaja riietehoidu ja jälgib, et õpilased lahkuvad koolist.
Garderoob avatakse õpilastele enne kehalise kasvatuse tundi vastavalt tunniplaanile.
Õppepäeva (tunnid ja vahetunnid) jooksul võib õpilane lahkuda koolist klassijuhataja, med.õe või direktsiooni liikme kirjalikul loal.
Pärast tundide lõppu lahkuvad koolist kohe kõik õpilased, kellel ei ole sel päeval täiendavat õppetööd või muud üritust. Garderoobi uksed lukustatakse kell 16.00. Kooli välisuksed lukustatakse tööpäeviti kell 21.30.
Huviringe ja treeninguid ootavad õpilased viibivad vajadusel aatriumis

6. Käitumine raamatukogus

Raamatukogust laenutatud õpikuid ja raamatuid tuleb hoida. Need tuleb õppeaasta lõpul tagastada raamatukogusse.
Õpilane on kohustatud katma õpikud ümbrispaberi või kilekaantega.
Rikutud/kaotatud õpiku/raamatu näol tekitatud kahju raamatukogule tuleb hüvitada.
Raamatukogul on oma reeglistik, millest tuleb juhinduda. Eeskirjad asuvad raamatukogus ja kooli kodulehel.
Õpilane on kohustatud märkima oma nime ja klassi õpikus selleks ettenähtud kohale

7. Turvalisus

Kool tagab õpilase koolis viibimise ajal tema vaimse ja füüsilise turvalisuse ning tervise kaitse.
Lubamatu on tunni segamine mistahes viisil.
Vahetunni ajal lahkuvad õpilased klassiruumist ja klassi uks lukustatakse.
Koridoris käitutakse rahulikult ega häirita kaasõpilasi ning kooli töötajaid ( muusika kuulamine, erinevate mängude mängimine).Õpilane allub korrapidaja-õpetaja korraldustele. Treppidele ei koguneta, aknalaudadel ei istuta.
Aatriumi kasutatakse õppetundide, ürituste ja näituste läbiviimiseks. Vahetundides viibivad aatriumis korrektselt käituvad õpilased. Aatriumis ei ole lubatud süüa, liigutada mööblit.
Fuajees ja garderoobis pole õpilastel vahetundide ajal lubatud viibida.
Treppidel liigutakse vastavalt kokkulepitud reeglitele: üles paremalt poolt ja alla vasakult poolt.
Ohu ennetamiseks ja väljaselgitamiseks kasutatakse kooli koridorides ja kooli ümbruses toimuva jälgimiseks pilti salvestavat jälgimisseadmestikku.
Tualettruume kasutatakse ainult selleks ettenähtud otstarbel ja kultuurselt. I korruse tualettruumid on mõeldud kasutamiseks ainult algklasside õpilastele.
Kooli ruumides ja territooriumil on keelatud suitsetamine (sh e-sigareti ja huuletubaka tarbimine) ja mõnuainete tarbimine, samuti alkoholi- või narkojoobes kooli ilmumine. Energiajookide tarbimine kooli ruumides ei ole soovitatav.
Kooli ruumides on keelatud ilma loata filmimine, pildistamine, lindistamine.
Koolis on õpilaspilet kasutatav kooli sissepääsuks ja lahkumiseks (vajalik valideerimine).
Õpilane ei tohi kooli kaasa võtta esemeid, mis võivad ohustada koolis viibijate elu ja tervist. Õpetajal on õigus need konfiskeerida.

8. Teavitamine

Õpilast ja tema vanemat teavitab kool saadud hinnetest eKooli kaudu. Hindamine põhineb kooli hindamiskorral.
Õpilase päevakava tehakse õpilasele ja tema vanemale teatavaks kooli kodulehe ja eKooli kaudu.
Lapsevanem on kohustatud teavitama klassijuhatajat lapse puudumisest õppepäeva jooksul.
Pikemaajaliseks õppetööst põhjendatud eemal viibimiseks esitab õpilane klassijuhatajale vanema esildise põhjendusega hiljemalt nädal enne ja lepib kokku aineõpetajatega individuaalse õppegraafiku osas. Taotluse vorm on kooli kodulehel asjaajamise all.

9. Ergutused ja karistused

1.Ergutuseks rakendatakse:

1.1. tunnustamine kiituskirjaga
1.2. tunnustamine tunnustusega
1.3. tunnustamine direktori käskkirjaga
1.4. tunnustamine kiituskaardiga ja õpilase nime kandmine kooli auraamatusse
1.5. õpilase vanemate kutsumine lastevanemate tänuõhtule
1.6. heade sportlike tulemuste eest tunnustamine kooli medaliga.

2.Karistuseks rakendatakse:

2.1. märkus õpetajalt
2.2. käskkiri direktorilt
2.3. õpilase kutsumine kooli õppenõukogu ette koos vanemaga
2.4. õppetunnist eemaldamine koos kohustusega viibida määratud kohas ja saavutada tunni lõpuks nõutav õppetulemus
2.5. pärast õppetundide lõppemist koolis viibimise kohustus koos määratud tegevusega kuni 1,5 tunni ulatuses ühe õppepäeva jooksul
2.6. õpilase eemaldamine õppetööst viieks tööpäevaks kohustusega iseseisvalt saavutada selle aja jooksul nõutavad õpitulemused
2.7. gümnaasiumi õpilane arvatakse koolist välja, kui ta oma käitumisega ohustab teiste turvalisust või rikub korduvalt kooli kodukorda.

Aadress: Sõpruse pst 187, 13415 Tallinn – Tel: (+372) 652 0581, (+372) 652 0298 – Email: ttg@ttg.edu.