Õppetöö korraldus distantsõppe ajal

Tallinna Tehnikagümnaasiumis on distantsõppe ajal e-õpe korraldatud järgmiselt:

TUNNIPLAAN JA E-KOOL
1. Õpe toimub tunniplaani järgselt.
2. Igal päeval enne kella 17.00 sisestavad kõik järgmisel päeval toimuvate tundide õpetajad järgmise päeva töö koduse ülesandena eKooli.
3. E-kool ei ole suhtluskeskkond. Seal edastame ainult õppimist järgmiseks päevaks kehtiva tunniplaani järgi.
4. Saate lapsevanemana/õpilasena otsustada, kas alustate ülesande tegemist samal õhtul või siis jagate lapsele info ja ta saab ülesandega tegeleda järgmisel päeval, kui on kodus.
5. Õpetajad arvestavad ülesannete mahu puhul õpilase üksinda töötamise võimet, mis on madalam üksi kodus või lapsevanema kaasabil kui tavapäraselt klassiruumis.
6. Täiendavalt e-õppele koduseid ülesandeid ei anta.

HINDAMINE JA ESMANE TAGASISIDE
1. Iga e-ülesande järel on selgelt kirjas, kas õpetaja ootab seda ülesannet endale tagasi hindamiseks samal päeval/hiljem või oli antud ülesanne ettevalmistuseks või harjutamiseks järgmise tunni jaoks.
2. Distantsõppe ajal toimuvad kontrolltööd tavapäraselt vastavalt aineõpetaja koostatud ainepassile.
3. Õpetajatel on õigus, mitte kohustus igapäevaseid ülesandeid kontrollida ja sisestada eKooli tagasisidena A või MA. Sel viisil saab vanem ja õpilane teada, kas antud päevane ülesanne on sooritatud või mitte. Tegemist ei ole hindega. Nendest lähtuvalt võib õpetaja hiljem hinde kokku panna, kuid ei pea. Sellest annab teada õpetaja.

TRIMESTRIHINNETE JÄRELE VASTAMINE
2. trimestri hinnete järele vastamiseks palun kirjutada e-kiri aineõpetajale või klassijuhatajale ja õpetaja esitab järelvastamiseks e-ülesande.

ÕPILASE HAIGESTUMINE
Kui õpilane on haige, siis tuleb sellest klassijuhatajale teada anda. Haige laps ei pea e-õppe ülesandeid lahendama. Laps vastab pärast terveks saamist õpetajaga kokkuleppel vajalikud teemad järele. Kui laps ei ole haige, siis ta osaleb e-õppes.

ÕPILASTE ISIKLIKUD E-POSTID
Kindlasti kasutame suurel määral opiq jt keskkondi, mis vajavad sisse logimist. Selleks, et seda kasutada, on vaja luua lapsele e-post (konto peab sisaldama lapse ees- ja perenime). Alla 13-aastasele lapsele saab luua gmaili aadressi, mis on seotud lapsevanema e-posti kontoga, kui see on gmail. See on võimalik ka teiste e-posti teenuse pakkujatega. Palun kindlasti luua lapsele e-posti konto.

LOOVTÖÖD JA 12.kl KOOLIEKSAM
Loovtööde elektroonse esitamise tähtaeg 8. ja 11. klassil on 4. mai. Anname täpsemat infot juba konkreetsete klassijuhatajate kaudu edasi.

HUVITUNNID JA VALIKKURSUSED
1.-9. klasside huviringe sel perioodil ei toimu. Gümnaasiumi õpilaste valikkursused toimuvad distantsõppe vormis.

KONTAKTI VÕTMINE
Kõik kooli kodulehel olevad telefonid töötavad ja kõned jõuavad nende inimesteni, kellele helistate, sh tugipersonal. Õpetajate e-postid