RIIGIEKSAMID

Riigieksamid:

  •     eesti keel ( kirjalik) –  29.mai 2020
  •     matemaatika (kirjalik) – 5. juuni 2020
  •     inglise keel (riigieksamit  2020.a. kevadel ei toimu)

Võõrkeele riigieksami sooritamine rahvusvaheliselt tunnustatud eksamina:

eksamil saavad osaleda õpilased, kes olid teavitanud 25. jaanuariks oma soovist sooritada riigieksamit asendav rahvusvaheliselt tunnustatud võõrkeeleeksam  2019/2020. õppeaastal. C1 Advanced eksamil saavad osaleda isikud, kes õppisid sel ajal gümnaasiumi lõpuklassis või kutsekeskhariduse tasemel lõpukursusel.

  • Inglise keel:

Cambridge Assessment English C1 Advanced SA Innove poolt korraldatud eksam on 12.-22. juuni (kirjalik eksam 20. juuni 2020). Täpsem info rahvusvaheliste eksamite kohta on leitav:
https://www.innove.ee/eksamid-ja-testid/rahvusvahelised-voorkeeleeksamid/ 

  • Vene keel:

vene keele rahvusvahelised eksamid juunis ei toimu. SA Innove saadab  täiendava teabe eksami aegade kohta registreerunud õpilastele.

  • Riigieksamite sooritamine on vabatahtlik:

Riigieksamite sooritamine ei ole sel kevadel gümnaasiumi lõpetamise tingimus, st riigieksamite sooritamine on vabatahtlik.   Riigieksamid tuleb teha juhul, kui õpilasel on plaanis edasi õppida erialal, kus kõrgkool nõuab sisseastumisel riigieksamite tulemusi.
Kui õpilane ei soovi 2020. a ühte või mitut riigieksamit sooritada, siis on tal võimalik saata oma riigieksami tühistamise soov  aadressile: innove@innove.ee hiljemalt 11.maiks 2020. E-kirjas palume õpilasel märkida oma täisnimi, isikukood ja eksamiaine(d), millest ta soovib loobuda.
Kui õpilane soovib riigieksamit sooritadasiis pole vaja midagi teha, sest tema andmed on juba Eksamite Infosüsteemis olemas. SA Innove edastab õpilasele eksami toimumise aja ja koha e-posti teel hiljemalt 7 päeva enne eksami toimumist.

  • Riigieksamite tulemused:

Riigieksamitulemused on teada hiljemalt 30.juunil 2020.a , õpilastele väljastatakse elektroonilised riigieksamitunnistused hiljemalt 1.juulil 2020.a.

  • Lisaeksamid:
2020. aasta kevadel läbi viidavate riigieksamite  lisaeksamid korraldatakse 2020/2021. õppeaasta esimesel poolel.
Lisaeksamil osalemiseks tuleb õpilasel registreerida ennast eksamile  https://esi.ekk.edu.ee/eis perioodil 6. juuni- 17.juuli 2020.