Sisseastujale

Kinnitatud
Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga
18.01.2019 nr 1.-2/29

Tallinna Tehnikagümnaasiumi õpilaste vastuvõtu tingimused ja kord

I Üldsätted

 1. TTG toetub õpilase kooli vastuvõtmisel seadusandlusele:

Põhikooli- ja gümnaasiumiseadus
Haridus- ja teadusministri määrus nr 43 „Õpilase kooli vastuvõtmise üldised tingimused ja kord ning koolist väljaarvamise kord“
Tallinna Linnavalitsuse määrus nr 132 „Elukohajärgse munitsipaalkooli määramise tingimused ja kord“

 1. Tallinna Tehnikagümnaasiumi 1.klassi võetakse vastu õpilased, kelle elukohaks on Eesti rahvastikuregistris Tallinn.
 2. Lapsevanemal on õigus valida oma koolikohustuslikule lapsele õppimiseks Tallinna Tehnikagümnaasium vabade kohtade olemasolul üleminekuklassides.
 3. Kõikidel põhikooli lõpetanud õpilastel on õigus kandideerida Tallinna Tehnikagümnaasiumi 10.klassidesse.
 4. Kooli kodulehel  on kooli vastuvõtukord ja kooliga tutvumist võimaldav info.
 5. Tallinna Tehnikagümnaasiumi direktor kinnitab kooli õpilaste nimekirja käskkirjaga õppeaasta alguses hiljemalt 10.septembriks.

II Vastuvõtt esimesse klassi – INFO

 1. Taotluse elukohajärgse kooli määramiseks saab esitada  – 15. märtsini.

Taotluse võib esitada alates 1. märtsist: eKooli kaudu (eKooli kasutajaks saamise ja taotluse täitmise juhend)
NB! eKooli keskkond on avatud 1. märtsist paberil Tallinna Haridusametis Estonia pst 5a, III korrus

https://www.tallinn.ee/est/haridus/Esimesse-klassi-astumine

 1. Hiljemalt 20. mail teavitab Tallinna Haridusamet lapsevanemaid elukohajärgsest koolist eKooli kaudu e-posti aadressil (kui taotlus on esitatud eKooli kaudu) või lapse rahvastikuregistri järgsel aadressil (kui taotlus on esitatud paberil).
 2. Hiljemalt 10. juuniks tuleb lapsevanemal koolile teatada, kas laps hakkab seal õppima või mitte. Kinnitamata koolikohad jäävad vabaks.
 3. Kool komplekteerib vabaks jäänud õpilaskohad kooli laekunud lastevanemate avalduste põhjal alates juunist.
 4. Esimesse klassi saab astuda õpilane, kes sama aasta 1.oktoobriks on saanud seitsmeaastaseks.
 5. Koolikohustuslikust east noorema lapse seaduslik esindaja esitab lisaks taotlusele ka lasteasutuse hinnangu lapse koolivalmiduse kohta või nõustamiskomisjoni soovituse.
 6. Erandkorras, tulenevalt Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 9 lg 3, võib koolikohustuslik isik, kes terviseseisundist tulenevalt ei ole koolikohustuslikku ikka jõudes saavutanud õpingute alustamiseks vajalikku koolivalmidust, nõustamiskomisjoni soovitusel asuda koolikohustust täitma ühe õppeaasta võrra hiljem. Koolkohustuse täitmise alustamise edasilükkamise taotluse esitab vanem nõustamiskomisjonile.
 7. Kui vanem on saanud teate lapse TTGsse vastuvõtmise kohta, esitab ta kooli kantseleisse hiljemalt 25.juuniks järgmised dokumendid:

8.1. kirjalik taotlus,
8.2. sisseastuja isikut tõendava dokumendi (selle puudumisel sünnitunnistuse või -tõendi) ametlikult kinnitatud ärakirja või väljavõtte,
8.3. vanema isikut tõendava dokumendi ametlikult kinnitatud ärakirja või väljavõtte,
8.4. ametlikult kinnitatud väljavõtte õpilase tervisekaardist selle olemasolul,
8.5. digitaalne dokumendifoto 3X4 saata aadressil ttg@ttg.edu.ee. E-kirjas nimetada lapse nimi ja isikukood.

 1. Vanema kirjaliku taotluse alusel registreerib kool õpilase 3 tööpäeva jooksul eKoolis esialgsesse õpilaste nimekirja.
 2. Juhul kui vanem soovib kooli vahetada, teatab ta sellest koolile kirjalikult.

III Vastuvõtt kümnendasse klassi

 1. Võetakse vastu põhikooli lõpetanud õpilasi, kes läbivad edukalt kirjalikud testid eesti keelest, matemaatikast ja inglise keelest. Testi eesmärk on anda hinnang õpilaskandidaadi valmisolekule õppimiseks gümnaasiumiastmes.
 2. Testide läbiviimiseks moodustab direktor komisjoni. Testide toimumise aeg teavitatakse TTG kodulehel.
 3. Testidele tulles on võtab õpilaskandidaat kaasa õpilaspileti, antud õppeaasta klassitunnistuse või õpinguraamatu, kirjutusvahendi, pliiatsi, taskuarvuti ja joonlaua.
 4. Testide ja õppeedukuse (arvestatakse 9.klassi tunnistusel/õpinguraamatus olevaid hindeid „rahuldav“, „hea“ ja „väga hea“) põhjal koostatakse üldine pingerida (vaata punkt 5), mille alusel kutsutakse õpilaskandidaadid vestlusvooru. Vestlusvooru pääsenute kood (see antakse igale kandidaadile testi tegemise eel) ja vestluse toimumise aeg teatatakse kooli kodulehel ühe nädala jooksul pärast testide toimumist.
 5. Testide korraldus ja pingerea kujunemine: kooli direktori käskkirjaga kinnitatakse komisjon, kes koostab testid ja viib need läbi õppejuhi juhtimisel. Testid on matemaatikast, eesti keelest ja A-võõrkeelest. Iga eri aine testi maksimaalne tulem annab 20 punkti, kokku kolme testi peale on maksimaalne tulem 60 punkti. Pingerida kujuneb testi tulemusi ja õpilase õppeedukust arvestades.
 6. Otsus õpilaskandidaadi vastuvõtmise/mittevastuvõtmise kohta tehakse õpilasele ja vanemale teatavaks hiljemalt 1.maiks ja selle alusel koostatakse 10. klasside nimekirjad.
 7. Kirjalik taotlus 10. klassi astumiseks võetakse vastu 15.-25. juunini kooli kantseleis. Õpilane esitab koos taotlusega järgmised dokumendid:

7.1. sisseastuja põhihariduse omandamist tõendava dokumendi ametlikult kinnitatud ärakirja,
7.2. sisseastuja isikut tõendava dokumendi (selle puudumisel sünnitunnistuse või –tõendi) ametlikult kinnitatud ärakirja või väljavõtte,
7.3. kui taotluse esitab vanem, siis vanema isikut tõendava dokumendi ametlikult kinnitatud ärakirja või väljavõtte,
7.4. ametlikult kinnitatud väljavõtte õpilase tervisekaardist selle olemasolul,
7.5. digitaalne dokumendifoto 3X4 saata aadressil ttg@ttg.edu.ee, lisada õpilase nimi ja isikukood.

 1. Kui nimekirjas olev õpilane ei ole toonud 25. juuniks taotlust ja nõutavaid dokumente, kaotab ta järjekorraeelise ja koolil on õigus pakkuda õpilaskohta pingereas joone all järgnevale õpilaskandidaadile.
 2. Kirjaliku taotluse ja nõutavate dokumentide alusel registreerib kool õpilase eKooli nimekirja.
 3. Juhul kui õpilane soovib kooli vahetada, teatab ta oma soovist kirjalikult. Kool arvab taotluse alusel õpilase nimekirjast välja.

IV Vastuvõtmine  üleminekuklassidesse

 1. Vabade õpilaskohtade olemasolul 1.-9.klassi võetakse vastu õpilasi kogu õppeaasta vältel. 10.-11.klassi saamiseks teeb kandidaat testid eesti keelest, matemaatikast ja inglise keelest, testi koondtulemus peab olema vähemalt 50% maksimumist.
 2. Vastuvõtu aluseks on lapsevanema või õpilase (10.-11.klassid) kirjalik taotlus.
 3. Õpilase kohta esitatakse järgmised dokumendid:

3.1. ametlikult kinnitatud väljavõte õpilasraamatust,
3.2. väljavõte õpilase tervisekaardist,
3.3. direktori allkirja ja kooli pitseriga kinnitatud klassitunnistus või õpinguraamat jooksva õppeaasta kohta, kui õpilane vahetab kooli pärast õppeperioodi lõppu,
3.4. kooli direktori allkirja ja kooli pitseriga kinnitatud klassitunnistuse või õpinguraamatu ning hinnetelehe jooksva õppeveerandi või kursuse hinnetega, kui õpilane vahetab kooli õppeveerandi keskel,
3.5. sisseastuja isikut tõendava dokumendi (selle puudumisel sünnitunnistuse või –tõendi) ametlikult kinnitatud ärakirja või väljavõtte,
3.6. kui taotluse esitab vanem, siis vanema isikut tõendava dokumendi ametlikult kinnitatud ärakirja või väljavõtte,
3.7. digitaalne dokumendifoto 3X4 saata aadressil ttg@ttg.edu.ee, lisada lapse nimi ja isikukood.