Teavitamine

  1. Õpilast ja tema vanemat teavitab kool saadud hinnetest e-kooli kaudu. Hindamine põhineb kooli hindamiskorral.
  2. Õpilase päevakava tehakse õpilasele ja tema vanemale teatavaks kooli kodulehe ja e-kooli kaudu.
  3. Lapsevanem on kohustatud teavitama klassijuhatajat lapse puudumisest õppepäeva jooksul.
  4. Pikemaajaliseks õppetööst põhjendatud eemalviibimiseks esitab õpilane klassijuhatajale vanema esildise põhjendusega hiljemalt nädal enne ja lepib kokku aineõpetajatega individuaalse õppegraafiku osas. Taotluse vorm on kooli kodulehel asjaajamise all.