Tutvustus

EESMÄRGID:

 • Aidata last ette valmistada kooli astumiseks, lähtudes alushariduse raamõppekavast ja Tallinna Tehnikagümnaasiumi eelkooli õppekavast.
 • Tutvustada õpikeskkonda ja arendada käitumisreeglitele vastavat käitumisoskust.
 • Arendada mõistmist, sallivust, koostöövalmidust.
 • Olemasolevate teadmiste põhjal põhiainetes kujundada uusi teadmisi ja oskusi.

ÕPPEKORRALDUS

Koolilapseks saamine on lapse elus suur ja oluline muudatus. Et teha see protsess meeldivamaks ja kergemaks nii lapsele kui vanemale, avame igal aastal alates oktoobrist ettevalmistusklassi.

Õppetöö toimub mängulises õhkkonnas seostatud tegevuste kaudu. Tegeleme lugemise, kirjutamise, arvutamise, kaunite kunstide ja palju muuga. Vajadusel annavad õpetajad lapsevanemale lapse arengu kohta suulist tagasisidet. Koolis töötab sotsiaalpedagoog-psühholoog, kellega on võimalik soovi korral konsulteerida. Kontaktandmed on väljas kooli koduleheküljel.

Eelkool on tasuline.

Eriti on oodatud need lapsed, kes soovivad asuda meie kooli I klassi.

ÕPPEKAVA:

 • Keel ja kõne (suulise väljendusoskuse arendamine, lugemisoskuse õpetamine ja kirjatehnika).
 • Lugemise ja kirjutamise alusoskuste kujundamine.
 • Lapsele eneseväljenduse õpetamine ja suhtlemisoskuse arendamine.
 • Sõnavara laiendamine.
 • Lapse suunamine õige häälduse ja lauseehituse kujunemisel.
 • Mitmesuguste õpioskuste arendamine: kõnelemine, jutustamine, vestlemine, analüüsimine jne.
 • Matemaatika (hulk, seos, element, naturaalarvud, loendamine, mõõtmine,
 • geomeetrilised kujundid).
 • Numbrite tundmine ja kirjutamine.
 • Võrdlemise, rühmitamise, järjestamise oskus.
 • Arvude liitmine ja lahutamine 20-ne piires.
 • Igapäevaelus toimetuleku oskuse arendamine.
 • Meie ümber leiduvate lihtsamate kujundite ja kehade tundmine.
 • Joonlaua kasutamise oskus.
 • Matemaatilised mängud.
 • Kaunid kunstid (voolimine, paberi- ja kartongitööd, joonistamine ja maalimine).
 • Käelise tegevuse kujundamine ja arendamine.
 • Loovuse arendamine.
 • Värvusõpetuse aluste selgitamine.
 • Õige kehahoiu arendamine..
 • Vahetunnid kuuluvad mängudele
 • liikumismängude õpetamine;
 • rütmitunde arendamine;
 • suhtlemisoskuse arendamine;
 • sõbralike suhete kujundamine kaaslastega;
 • tegevusvõimaluste pakkumine.