10.klassid 2019/2020

Täpsem INFO

Kirjalik taotlus 10. klassi astumiseks võetakse vastu 15.-25. juunini kooli kantseleis. Õpilane esitab koos taotlusega järgmised dokumendid:

sisseastuja põhikooli lõputunnistuse ja hinnetelehe originaalid,
sisseastuja isikut tõendav dokument (koopia saab teha koolis),
kui taotluse esitab lapsevanem, siis vanema isikut tõendav dokument (koopia saab teha koolis),
väljavõte õpilase tervisekaardist (kui õpilane tuleb väljastpoolt Tallinna),
digitaalne dokumendifoto 3X4 saata aadressile ttg@ttg.edu.ee, lisada õpilase nimi ja isikukood.

Kui nimekirjas olev õpilane ei ole toonud 25. juuniks taotlust ja nõutavaid dokumente, kaotab ta järjekorraeelise ja koolil on õigus pakkuda õpilaskohta pingereas joone all järgnevale õpilaskandidaadile. Kirjaliku taotluse ja nõutavate dokumentide alusel registreerib kool õpilase eKooli nimekirja.

Juhul kui õpilane soovib kooli vahetada, teatab ta oma soovist kirjalikult. Kool arvab taotluse alusel õpilase nimekirjast välja.

10. klassi ÕPILASTE NIMEKIRI – KOODID