10.klassid 2019/2020

Täpsem INFO

Otsus õpilaskandidaadi vastuvõtmise/mittevastuvõtmise kohta tehakse õpilasele ja vanemale teatavaks hiljemalt 1.maiks ja selle alusel koostatakse 10. klasside nimekirjad.

Kirjalik taotlus 10. klassi astumiseks võetakse vastu 15.-25. juunini kooli kantseleis. Õpilane esitab koos taotlusega järgmised dokumendid:

*sisseastuja põhihariduse omandamist tõendava dokumendi ametlikult kinnitatud ärakirja,
*sisseastuja isikut tõendava dokumendi (selle puudumisel sünnitunnistuse või –tõendi) ametlikult kinnitatud ärakirja või väljavõtte,
*kui taotluse esitab vanem, siis vanema isikut tõendava dokumendi ametlikult kinnitatud ärakirja või väljavõtte,
*ametlikult kinnitatud väljavõtte õpilase tervisekaardist selle olemasolul,
*digitaalne dokumendifoto 3X4 saata aadressil ttg@ttg.edu.ee, lisada õpilase nimi ja isikukood.

Kui nimekirjas olev õpilane ei ole toonud 25. juuniks taotlust ja nõutavaid dokumente, kaotab ta järjekorraeelise ja koolil on õigus pakkuda õpilaskohta pingereas joone all järgnevale õpilaskandidaadile.

Kirjaliku taotluse ja nõutavate dokumentide alusel registreerib kool õpilase eKooli nimekirja.

Juhul kui õpilane soovib kooli vahetada, teatab ta oma soovist kirjalikult. Kool arvab taotluse alusel õpilase nimekirjast välja.

10. klassi ÕPILASTE NIMEKIRI – KOODID