Vastuvõtu kord

KINNITATUD
Tallinna Haridusameti juhataja
30.01.2012, kk 1.-2/33

Tallinna Tehnikagümnaasium õpilaste vastuvõtu kord

Üldsätted
1.1.  Tallinna Tehnikagümnaasiumisse võetakse vastu õpilased, kelle elukohaks on Eesti rahvastikuregistris Tallinn.
1.2.  Lapsevanemal on õigus valida oma koolikohustuslikule lapsele õppimiseks Tallinna Tehnikagümnaasium vabade kohtade olemasolul.
1.3.  Kõikidel põhikooli lõpetanud õpilastel on õigus kandideerida Tallinna Tehnikagümnaasiumi X klassidesse.
1.4.  Tallinna Tehnikagümnaasium lähtub õpilaskohtade arvu määramisel Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 25 ja § 26, sotsiaalministri 29.augusti 2003 määrusest nr 109 Tervisekaitsenõuded koolidele § 4, Tallinna Linnavolikogu 19. juuni 2003 määrusest nr 41 Tallinna munitsipaalkoolide võrgu korrastamise kava 2003-2012, lisa 1 punktist 5 ja Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjast klasside komplekteerimise kohta.
1.5.  Tallinna Tehnikagümnaasium on kohustatud täitma Tallinna Linnavalitsuse määrust. 21.detsembrist 2011 nr.132. „ Elukohajärgse munitsipaalkooli määramise tingimused ja kord“
1.6   Kooli kodulehel  on kooli vastuvõtukord ja kooliga tutvumist võimaldav info.
1.7   Tallinna Tehnikagümnaasiumi direktor kinnitab kooli õpilaste nimekirja käskkirjaga õppeaasta alguses hiljemalt 10.septembriks.

Vastuvõtt esimesse klassi
2.1.  Esimesse klassi saab astuda õpilane, kes sama aasta 1.oktoobriks on saanud      7aastaseks.
2.2   Koolikohustuslikust east noorema lapse seaduslik esindaja esitab lisaks taotlusele ka lasteasutuse hinnangu lapse koolivalmiduse kohta või nõustamiskomisjoni soovituse.
2.3   Erandkorras, tulenevalt Põhikooli ja gümnaasiumi seaduse § 9 lg 3, võib koolikohustuslik isik, kes terviseseisundist tulenevalt ei ole koolikohustuslikku ikka jõudes saavutanud õpingute alustamiseks vajalikku koolivalmidust, nõustamiskomisjoni soovitusel asuda koolikohustust täitma ühe õppeaasta võrra hiljem. Koolkohustuse täitmise alustamise edasilükkamise taotluse esitab vanem nõustamiskomisjonile.
2.4   Esimesse klassi kandideeriva lapse registreerimine toimub 1.-15.märtsini. Tallinna Haridusametis kirjaliku taotlusena või E-Kooli keskkonnas elektroonilisel kujul.
2.5   Tallinna Haridusamet teavitab lapsevanemat elukohajärgsest koolist eKooli kaudu, e-posti aadressil või lapse Rahvastikuregistri aadressil 25.maiks.
2.6   Lapsevanem teavitab  elukohajärgset kooli 10. juuniks tema lapsele määratud õppekoha vastuvõtmisest või sellest loobumisest kirjalikult või veebikeskkonnas.
2.7   Alates 15. juunist komplekteerib kool vabaks jäänud õpilaskohad. Aluseks võetakse lapsevanema või seadusliku esindaja kirjalik taotlus.
2.8   Kui vanem on saanud teate lapse gümnaasiumi nimekirja vastuvõtmise kohta, esitab ta koolile nõutavad dokumendid  ( kirjalik taotlus gümnaasiumi kinnitatud vormis, isikut tõendava dokumendi originaal, mille ärakirja kinnitab gümnaasiumi direktor, tervisekaart, digifoto 3X4 saata aadressil ttg@ttg.edu.ee. Lisada lapse nimi ja isikukood)  hiljemalt 25.juuniks.
2.9   Vanema kirjaliku taotluse alusel registreerib kool õpilase 3 tööpäeva jooksul eKoolis esialgsesse õpilaste nimekirja.
2.10     Juhul kui vanem soovib kooli vahetada, teatab ta sellest koolile kirjalikult.

3.Vastuvõtt kümnendasse klassi
3.1.  Võetakse vastu põhikooli lõpetanud õpilasi, kes läbivad edukalt kirjalikud testid, mis toimuvad õppevälisel ajal.
3.1.1.   Kümnendasse klassi kandideerijatele toimuvad testid, mille eesmärgiks on anda hinnang õpilaskandidaadi valmisolekule õppimiseks gümnaasiumiastmes.
3.1.2.   Testide läbiviimiseks moodustab direktor komisjoni.
3.1.3. Testid toimuvad kolmes õppeaines: emakeeles, matemaatikas ja võõrkeeles.
3.1.4. Testidele tulles on õpilaskandidaat kohustatud kaasa võtma:
õpilaspileti, antud õppeaasta klassitunnistuse või õpinguraamatu, kirjutusvahendi, pliiatsi, taskuarvuti ja joonlaua.
3.2.  Testide ja õppeedukuse põhjal koostatakse üldine pingerida, mille alusel kutsutakse õpilaskandidaadid vestlusvooru. Vestlusvooru pääsenute nimekiri ja vestluse toimumise ajad teatatakse kooli kodulehel.
3.3.  Otsus õpilaskandidaadi vastuvõtmise/mittevastuvõtmise kohta tehakse õpilasele ja vanemale teatavaks hiljemalt 1.maiks ja selle alusel koostatakse 10. klasside eelnimekirjad.
3.4.  Kirjalik taotlus 10. klassi astumiseks võetakse vastu 15.-25. juunini.
3.5.  Kui eelnimekirjas olev õpilane ei ole toonud 25. juuniks taotlust ja nõutavaid
dokumente, kaotab ta järjekorra eelise ja koolil on õigus pakkuda õpilaskohta pingereas joone all järgnevale õpilaskandidaadile.
3.6.  Kui kirjalikke taotlusi on enam kui 10.klassis õppekohti, on koolil õigus õpilasele koht ära öelda, võttes aluseks pingerea ja põhikooli lõpetamise positiivsed tulemused.
3.7. Otsus vastuvõtmise/mittevastuvõtmise kohta tehakse õpilasele kirjalikult teatavaks hiljemalt 1.juuliks.
3.8.  Kirjaliku taotluse ja nõutavate dokumentide alusel registreerib kooli õpilase eKooli esialgsesse nimekirja.
3.8.1.   Nõutavad dokumendid:
sisseastuja kirjalik taotlus vastavalt gümnaasiumis kinnitatud vormile;
sisseastuja isikut tõendava dokumendi originaal, mille ärakirja kinnitab gümnaasiumi direktor;
sisseastuja tervisekaart;
digifoto 3X4 saata aadressil ttg@ttg.edu.ee. Lisada lapse nimi ja isikukood;
sisseastuja põhihariduse dokumendi originaal või välisriigi haridustaseme omandamist tõendava dokumendi originaal.
3.9.  Juhul kui õpilane soovib kooli vahetada, teatab ta oma soovist kirjalikult. Kool arvab taotluse alusel õpilase nimekirjast välja.

4.Vastuvõtmisel II-IX klassi
4.1.  Vabade õpilaskohtade olemasolul võetakse vastu õpilasi kogu õppeaasta vältel.
4.2.  Lapsevanema kirjalik taotlus vastavalt gümnaasiumis kinnitatud vormis.
4.3.  Dokumendid:
sisseastuja isikut tõendava dokumendi originaal, mille ärakirja kinnitab gümnaasiumi direktor;
sisseastuja tervisekaart;
digifoto 3X4 saata aadressil ttg@ttg.edu.ee. Lisada lapse nimi ja isikukood;
ametlikult kinnitatud väljavõte õpilasraamatust eelmisest õppeasutusest;
direktori allkirja ja kooli pitsatiga kinnitatud klassitunnistus või õpinguraamat ning hinneteleht jooksval õppeveerandil, kui õpilane vahetab kooli õppeaasta keskel.